Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

Уведомително писмо във връзка с настъпването на периода за активно ноблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ от 01.11.2019 г. до 31.03.2020 г. ...

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уведомително писмо за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 04.10.2019 г. за имунизациите в Република България , обнародвана в ДВ бр. 78 от 04.10.2019 г. ...

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Благодарствено писмо "Мисия здраве" 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

          Относно: Разширена процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по...