Wednesday, 05 October 2022, 08:10

В случай, че желаете да внесете сигнал за корупция, моля използвайте следната препратка: Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
- трите имена и адрес за кореспонденция - за българските граждани;
- трите имена, адрес за кореспонденция и личен номер - за чужденец;
- фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Чрез следващата форма може да изпратите въпроси, предложения и сигнали относно дейността на Столична РЗИ

Приемат се следните типове файлове: .jpg, .gif, .png, .txt, .doc, .rtf, .pdf, .zip, .rar, .p7s, .p7m
Максимален размер на файла: 10 MB