Friday, 12 August 2022, 21:47

Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Бутилирани води

Все още няма дадена информация

Козметични продукти

От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

Храни

Във връзка с §2 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр.8/2011 г.) и Постановление № 35 от 14.02.2011 г.

Химични вещества и смеси

 

На вниманието на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори на взривни вещества

 

Информация за доброволно изтегляне от пазара на препарат за отпушване на канали.