Внедряване на CAF

  

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF В СРЗИ

 

Ефективен CAF потребител

На 29.11.2018  г. в София се проведе специална конференция с участие на представители на администрациите, внедрили CAF по проекта "Въвеждане на общата рамка за оценка(CAF) в администрациите"  през периода 2017-2018 г.

Столична регионална здравна инспекция беше удостоена с етикета „Ефективен CAF потребител“. Това отличие се връчва на администрациите, които са изпълнили изискванията за правилно провеждане на самооценката по модела CAF, за съставяне на плана с мерки за подобрение и са удовлетворили необходимото ниво на организационна зрялост по прилагането на 8-те принципа за съвършенство – Ориентираност към резултати; Фокус върху гражданите/потребителите; Лидерство и постоянство на целите; Управление чрез процеси и факти; Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване; Развитие на партньорства; Социална отговорност.

Прилагането на модела CAF в Столична РЗИ даде възможност да се анализира Инспекцията в цялост от вътрешен, представителен за организацията екип и да се направи точна (само) оценка за нейното състояние в организационен аспект. В резултат бяха идентифицирани както силните страни на Инспекцията, така и областите, които се нуждаят от развитие и подобрения. На тази основа бе изготвен План за подобрения на СРЗИ с конкретни мерки за организационното развитие и усъвършенстване с оглед на постигането на подобрения и по-добри резултати за организацията, за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.