Внедряване на CAF

  

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF В СРЗИ

 

Ефективен CAF потребител

На 29.11.2018  г. в София се проведе специална конференция с участие на представители на администрациите, внедрили CAF по проекта "Въвеждане на общата рамка за оценка(CAF) в администрациите"  през периода 2017-2018 г.

Столична регионална здравна инспекция беше удостоена с етикета „Ефективен CAF потребител“. Това отличие се връчва на администрациите, които са изпълнили изискванията за правилно провеждане на самооценката по модела CAF, за съставяне на плана с мерки за подобрение и са удовлетворили необходимото ниво на организационна зрялост по прилагането на 8-те принципа за съвършенство – Ориентираност към резултати; Фокус върху гражданите/потребителите; Лидерство и постоянство на целите; Управление чрез процеси и факти; Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване; Развитие на партньорства; Социална отговорност.

Прилагането на модела CAF в Столична РЗИ даде възможност да се анализира Инспекцията в цялост от вътрешен, представителен за организацията екип и да се направи точна (само) оценка за нейното състояние в организационен аспект. В резултат бяха идентифицирани както силните страни на Инспекцията, така и областите, които се нуждаят от развитие и подобрения. На тази основа бе изготвен План за подобрения на СРЗИ с конкретни мерки за организационното развитие и усъвършенстване с оглед на постигането на подобрения и по-добри резултати за организацията, за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

 

   

  

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.