ЛЗ за извънболнична помощ

Информация до всички лечебни заведения, свързана с пристигането на деца от Украйна

Инструкция за взимане на фекална проба за изследване на полиомиелит на деца идващи от Украйна

Направление за  изпращане на фекална проба

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 г.

Основен отчет на ЛЗ за извънболнична помощ (отчет 365) - ​електронен формуляр          PDF формуляр

Дейност на лекарите по дентална медицина през 2021 г. (приложение 1) - електронен формуляр          PDF формуляр

Дейност на СМТЛ по зъботехника през 2021 г. (приложение 1А) - електронен формуляр          PDF формуляр

Дейности, свързани с майчиното здравеопазване през 2021 г. (приложение 2) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Дейности, свързани с детското здравеопазване през 2021 г. (приложение 3) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Резултати от проф. прегледи на деца и ученици през 2021 г. (приложение 4) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Регистрирани заболявания по вид на деца до 17 годишна възраст през 2021 г. (приложение 5) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Регистрирани заболявания по вид на лица над 18 годишна възраст през 2021 г. (приложение 6) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Рентгенови изследвания и процедури през 2021 г. (приложение 9) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Лабораторна дейност през 2021 г. (приложение 11) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Отчет за легловия фонд и медицинския персонал - електронен формуляр

 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: трихинелоза

Уважаеми колеги,


Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира. Ежегодно с настъпването на есенно – зимния и ловен сезон за едър дивеч настъпва пика за трихинелозата, която е хелминтозооноза, заемаща водещо място сред паразитните заболявания в страната.

(виж целия текст) 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация за разпространението на кърлежи и насекоми с медицинско значение в страната.

Уважаеми колеги,

На основание писмо на МЗ №33-08-21 от 14.05.2018 г. с цел поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози, Ви информирам:

(виж целия текст) 

Анализ на НЦЗПБ за разпространение на вектори на инфекциозни болести в нашата страна

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Указания във връзка с издаване на медицински бележки на ученици.

Писмо 04-14-874-1 / 20.07.2017 г.

Писмо 04-14-960-1 / 11.08.2017 г.

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ.

Уважаеми колеги,

През последните месеци на 2015 г. и до сега, Центърът за контрол на заболяванията – САЩ и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм, съобщават за увеличаване броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения, свързани със Зика вирусна инфекция в различни държави в Южна Америка и Карибския басейн.

(виж целия текст)

 

До общопрактикуващите лекари на територията на гр. София

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.), Ви уведомявам:
Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по §94 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие, че се зачислят за придобиване на специалност "Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на този закон. (виж целия текст)

 

 


До ръководителите на лечебни заведения

Относно: Неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за лечение на сифилис

Уважаеми госпожи и господа,

     Във връзка с постъпила в Столична РЗИ от Министерство на здравеопазването информация за спрян внос на лекарствен продукт с INN Benzathine henzylpenicilin и производство на пеницилин в България, които са едни от основните лекарства за лечение на сифилис Ви информирам следното: (виж целия текст)