понеделник, 21 януари 2019, 17:37

Новини

До икономическите оператори, упражняващи дейности по изграждане, устройство, експлоатация/стопанисване на обществени перални   На 27.11.2018 г. в Държавен вестник,бр.98 е публикувана Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. Наредбата отменя Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (обн. ДВ, бр.95/1995 г.; попр., бр.97/1995 г.). Съгласно § 2. (1) от Преходните и Заключителни разпоредби на същата, обществените перални, разкрити до влизане в сила на н...

Във връзка с често задавани въпроси относно представяне на декларации за работа с амалгама, уточняваме, че декларациите ще се подават на e-mail:  [email protected],   по пощата на адрес: п.к. 1233, гр. София, ул. „Враня“ № 20 или да се съхраняват в кабинета и да бъдат предоставяни при проверка.

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за орган...

Отчетна кампания 2018

януари 2019

В Н И М А Н И Е ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018 На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1/ 27. 02. 2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004 г./: ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ СЕ ПРЕДАВАТ В СТОЛИЧНА РЗИ, УЛ. “ВРАНЯ” № 20 ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ И ЛЕГЛОВИЯ ФОНД СЕ ПОПЪЛВА ОТ ВСИЧКИ СМТЛ, ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ. ПОПЪЛНЕНИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР НА ОТЧЕТА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ХАРТИ...