Административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Номер в регистъра на услугите Административна услуга     Заявление   Срок Такса
961 Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

Заявление чл. 81, ал. 1 

Заявление чл. 81, ал. 2 

7 дни Няма такса
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве   Заявление  15 дни 100 лв.
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве Заявление 7 дни Няма такса
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Заявление Веднага Няма такса
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Заявление Веднага 2.35 лв. за всеки кочан
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение Заявление 14 дни след извършване на проверката Няма такса
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение Заявление 7 дни Няма такса
466 Вписване в регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Заявление до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередоностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им 30 лв.
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Заявление 7 дни Няма такса
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци Заявление 14 дни 43 лв.
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина Заявление 14 дни 123 лв.
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план Заявление 14 дни 55 лв.
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект Заявление 14 дни 65 лв.
2961 Издаване на здравно заключение за проектна документация Заявление 14 дни 65 лв.
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация Заявление не по-дълъг от 14 дни 63 лв.
467 Издаване на международeн сертификат за имунизации Заявление Веднага 33 лв.
1796 Издаване на сертификат за имунизационно състояние Заявление 7 дни 33 лв.
558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Заявление до 14 дни

259 лв. на едно лице за участие в курс, изпит и издаване на удостоверение, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето /обн., ДВ, бр. 70/2004 г./

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби Заявление в свободен текст 30 дни 125 лв.
1089 Издаване на разрешение за пренасяне  на покойник/тленни останки/урна извън страната Заявление до 24 часа 20 лв.
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека Заявление 7 дни 93 лв.
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия Заявление 28 дни 200 лв. - при регистрация
100 лв. - при промяна на обстоятелствата
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства Заявление  21 дни 33 лв.
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето Заявление в свободен текст до 5 дни 6 лв.
477 Издаване на заверено копие на разрешение, удостоверение или на друг документ, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти  Заявление в свободен текст до 5 дни 10 лв.
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици   до 15 дни от подаване на заявлението 18 лв.
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка Заявление веднага 3 лв.
2 Предоставяне на достъп до обществена информация Заявление 14 дни 0.50 лв. - дискета
0.50 лв. - CD
0.60 лв. - DVD
0.12 лв. - разпечатване на една страница (А4)
0.09 лв. - ксерокопие на една страница (А4)
0.60 лв. - факс на една страница (А4)
1.59 лв. - една страница за писмена справка (А4) 
Няма такса при подаване по електронен път.
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Заявление в свободен текст

14 дни Няма такса
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Заявление в свободен текст 14 дни Няма такса
3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум Заявление 10 дни

40 лв. 

7 лв. - измерване на постоянен/непостоянен шум за 1 точка.

3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите

Заявление за регистрация

Заявление за пререгистрация

10 дни 

92.00 лв. – към Столична РЗИ