неделя, 08 декември 2019, 09:30

Административно обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Столична РЗИ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Номер в регистъра на услугите Административна услуга Срок Такса
961 Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики 7 дни Няма такса
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 15 дни 100 лв.
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 7 дни Няма такса
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Веднага Няма такса
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Веднага 1.82 лв. за всеки кочан
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 14 дни след извършване на проверката Няма такса
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 7 дни Няма такса
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 15 дни от извършване на проверката 30 лв.
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 7 дни Няма такса
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци 30 дни 43 лв.
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 14 дни 123 лв.
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 14 дни 55 лв.
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 14 дни 65 лв.
2961 Издаване на здравно заключение за проектна документация 14 дни 65 лв.
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация не по-дълъг от 14 дни 63 лв.
467 Издаване на международeн сертификат за имунизации Веднага 33 лв.
1796 Издаване на сертификат за имунизационно състояние 7 дни 33 лв.
558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации до 14 дни

За провеждане на курс за обучение, изпит и издаване на удостоверение за изпълнители на ДДД дейности по утвърдена от министъра на здравеопазването програма за 1 лице - 259 лв.
Полагане на изпит и издаване на удостоверение за изпълнител на ДДД услуги за лица по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005г. /Лица с медицинско и биологично образование (лекари, биолози, санитарни инспектори и фелдшери)/ - 19 лв.​

1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 30 дни 125 лв.
1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната Веднага 13 лв.
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 7 дни 93 лв.
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 28 дни 200 лв. - при регистрация
100 лв. - при промяна на обстоятелствата
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства  21 дни 33 лв.
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето до 5 дни 6 лв.
477 Издаване на заверено копие на разрешение, удостоверение или на друг документ, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти  до 5 дни 10 лв.
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици до 15 дни от подаване на заявлението 18 лв.
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка веднага 3 лв.
2 Предоставяне на достъп до обществена информация 14 дни 0.50 лв. - дискета
0.50 лв. - CD
0.60 лв. - DVD
0.12 лв. - разпечатване на една страница (А4)
0.09 лв. - ксерокопие на една страница (А4)
0.60 лв. - факс на една страница (А4)
1.59 лв. - една страница за писмена справка (А4) 
Няма такса при подаване по електронен път.
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 14 дни Няма такса
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 14 дни Няма такса