Места за специализанти

Места за специализанти

Заповед РД-19-2/ 21.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед РД-19-1/ 14.03.2022 г.

Заповед РД-19-1/ 14.01.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

Писмо на директора на СРЗИ до лечебните заведения - бази за обучение на специализанти и на вниманието на лечебните заведения, които нямат одобрение за обучение на специализанти

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Образец за подаване от базите за обучение на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности (Worksheet in До РЗИ пето изм. Наредба 1 от 2021-2.xlsx)

Образец за МФД от базите за обучение, за които има заявен интерес от потенциални кандидати (Obrazec_MFD_training_bases (2).xlsx)

Образец за МФД от лечебните заведения по чл.13, ал.1 на наредбата (Obrazec_MFD_LZ13 (1).xlsx)

АВИАЦИОННА МЕДИЦИНА (Обявени свободни места за специализанти по специалността авиационна медицина)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността акушерство и гинекология)

АНГИОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността ангиология)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (Обявени свободни места за специализанти по специалността анестезиология и интензивно лечение)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността анестезиология и интензивни грижи)

АПАРАТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ИЗВЪНТЕЛЕСНО КРЪВООБРАЩЕНИЕ (Обявени свободни места за специализанти по специалността апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение)

ВМС ВОЕННОМЕДИЦИНСКО ПЛАНИРАНЕ (Обявени свободни места за специализанти по специалността ВМС военномедицинско планиране)

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността гастроентерология)

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността гръдна хирургия)

ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска гастроентерология)

ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска ендокринология)

ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ  (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска кардиология)

ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ  (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска клинична хематология и онкология)

ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска неврология)

ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска психиатрия)

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността детска хирургия)

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА (Обявени свободни места за специализанти по специалността ендокринология и болести на обмяната)

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността инфекциозни болести)

КАРДИОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността кардиология)

КАРДИОХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността кардиохирургия)

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична алергология)

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична лаборатория)

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична микробиология)

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ (за психолози) (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична психология)

КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична токсикология)

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността клинична хематология)

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността кожни и венерически болести)

ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) (Обявени свободни места за специализанти по специалността лабораторна имунология)

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността лицево-челюстна хирургия)

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ (Обявени свободни места за специализанти по специалността лъчелечение)

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА (Обявени свободни места за специализанти по специалността медицинска генетика)

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността медицинска онкология)

МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЧНА ФИЗИКА (Обявени свободни места за специализанти по специалността медицинска радиологична физика)

НЕВРОХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността неврохирургия)

НЕОНАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността медицинска неонатология)

НЕРВНИ БОЛЕСТИ  (Обявени свободни места за специализанти по специалността нервни болести)

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА (Обявени свободни места за специализанти по специалността нуклеарна медицина)

НЕФРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността нефрология)

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (Обявени свободни места за специализанти по специалността образна диагностика)

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността обща и клинична патология)

ОБЩА МЕДИЦИНА

ОПЕРАЦИОННА И ПРЕВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА (Обявени свободни места за специализанти по специалността операционна и превързочна техника)

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността ортопедия и травматология)

ОЧНИ БОЛЕСТИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността очни болести)

ПЕДИАТРИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността педиатрични здравни грижи)

ПЕДИАТРИЯ

ПЛАСТИЧНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността пластично - възстановителна и естетична хирургия)

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността пневмология и фтизиатрия)

ПСИХИАТРИЯ  (Обявени свободни места за специализанти по специалността психиатрия)

СПЕШНА МЕДИЦИНА (Обявени свободни места за специализанти по специалността спешна медицина)

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността съдебна медицина и деонтология)

СЪДОВА ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността съдова хирургия)

ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността трансфузионна хематология)

УРОЛОГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността урология)

УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ (Обявени свободни места за специализанти по специалността ушни, носни и гърлени болести)

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА (Обявени свободни места за специализанти по специалността физикална и рехабилитационна медицина)

ХИРУРГИЯ (Обявени свободни места за специализанти по специалността хирургия)