Достъп до обществена информация

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

Необходима информация при подаване на сигнал:

Представянето на доказателства за откритите нарушения повишава възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите.

Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Заповед за достъп до обществена информация

Процедура за организацията на работа в СРЗИ за приложение на ЗДОИ

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2019 г.

Заповед на основание чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Заповед № ЗМФ-1472/ 29.11.2011г. за определяне на нормативните разходи при предоставяне на обществена информация

Правила за  администриране на информацията в Столична РЗИ

Харта на клиента

Етичен кодекс

Изследване на общественото мнение относно качеството на административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция през 2018 година

Изисквания за работата с електронно подписани документи в Столична РЗИ

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Столична РЗИ

Здравно-демографски анализ на област София - столица за 2017 г.

Списък на издадените актове от директора на Столична РЗИ през 2018 г.

Наименование на административния акт Брой
Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики 433
Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища . 210
Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища. 373
Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe 123
Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 24
Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 5
Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии 313
Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 1454
Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 234
Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност. 30
Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти 9
Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води  
Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 3
Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 181
Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 702
Издаване на здравно заключение за проектна документация  
Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 362
Издаване на международен сертификат за имунизации 657
Издаване на сертификат за имунизационно състояние 341
Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации  
Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 3
Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната 67
Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 68
Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 8
Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения 24
Издаване на становище за унищожаване на лекарства 27
Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ 175
Предоставяне на достъп до обществена информация 34
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 18
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 51
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ