Сертификати и декларации

СЕРТИФИКАТИ И ДЕКЛАРАЦИИ

Сертификат за учеща администрация

Сертификат за акредитация на Лабораторен изпитвателен комплекс - БДС EN ISO/IEC 17 025:2018

Certificate of  accreditation Testing Laboratory  Complex BAS reg. №249

Заповед № А518/18.08.2022 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс

Order №A518/18.08.2022 of  Testing Laboratory Complex

Методи за изпитване и вземане на проби на Лабораторен изпитвателен комплекс

Характеристики от многокомпонентен метод на Лабораторен изпитвателен комплекс

Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вид А - БДС EN ISO/IEC 17 020:2012

Certificate of accreditation Inspection body of type A - БДС EN ISO/IEC 17 020:2012

Заповед № А 250/06.04.2022 г. на Орган за контрол от вид А 

Order №A 250/06.04.2022 of  Inspection Body of Type A

Списък на използваните процедури за контрол с датирани версии на стандартите/документите

Орган за контрол вид А - процедура "Управление на жалби/възражения"

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА

Декларация за безпристрастност и независимост на Орган за контрол от вид А

Декларация за политиката по качеството на Орган за контрол от вид А

Декларация за независимост и безпристрастност на Лабораторен изпитвателен комплекс

Декларация за политиката по качеството на Лабораторен изпитвателен комплекс

 

Сертификат за контролен цикъл микробиология: "Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност"

Сертификат за контролен цикъл микробиология: "Серологична диагностика на сифилис"

Сертификат за контролен цикъл микробиология: "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Серологично изследване за anti-HIV 1/2 антитела"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Качествено изследване на Chlamydia trachomatis IgG"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Серологичнa диагностика на маркери на вирусен хепатит по метода ELISA - ТИП А-anti-HAV-IgM; ТИП В-HBsAg; ТИП В-anti-HBsAg; ТИП С-anti-HCV"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Серологичнa диагностика на морбили, паротит, рубеола по ELISA - Морбили IgG"

Сертификат за контролен цикъл паразитология: "Диагностика на паразитозите - модул 1"

Сертификат за контролен цикъл паразитология: "Диагностика на паразитозите - модул 2"

      

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.