Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet casino wbet lpe88 casino malaysia on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Закони

Списък на закони, касаещи дейността на СРЗИ

Закон за водите  (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.20 от 2022 г.) 
Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр. 55 от 2000 г.; посл. изм. ДВ. бр.15 от  2022 г.)
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.19 от 2021 г.)
Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.101 от 2020 г.)
Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл. изм. доп. ДВ. бр.94 от 2022 г.)
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.97 от 2017 г.)
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.105 от 2020 г.)
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр. 62 от 2022 г.)
Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.32 от 2022г.)
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (обн. ДВ бр.28 от 2020 г.; посл.изм. ДВ бр.53 от 2022 г.)
Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91 от 2002 г.; посл.изм. ДВ. бр.42 от 2022 г.)
Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ. бр.17 от 2022 г.)
Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.42 от 2022 г.)
Закон за храните (обн. ДВ. бр.90 от 1999 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 2021 г.)
Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.20 от 2022 г.)