Закони

Списък на закони, касаещи дейността на СРЗИ

Закон за водите  (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.61 от 2019 г.) 
Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр. 55 от 2000 г.; посл. изм. ДВ. бр.17 от  2019 г. )
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.17 от 2019 г.)
Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.60 от 2019 г.)
Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл.изм. ДВ. бр.23 от 2020г.)
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.97 от 2017 г.)
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.24 от 2019 г.)
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр. 17 от 2020 г.)
Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр. 42 от 2019 г.)
Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91 от 2002 г.; посл.изм. ДВ. бр.36 от 2019 г.)
Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ.бр.56 от 2019 г.)
Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.62 от 2019 г.)
Закон за храните (обн. ДВ. бр.90 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.106 от 2018 г.)
Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл.изм. ДВ. бр.1 от 2019 г.)