Закони

Списък на закони, касаещи дейността на СРЗИ

Закон за водите
Закон за достъп до обществена информация
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси
Закон за защита от шума в околната среда
Закон за здравето
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Закон за лечебните заведения
Закон за опазване на околната среда
Закон за управление на отпадъците
Закон за устройство на територията
Закон за храните
Закон за чистотата на атмосферния въздух