Закони

Списък на закони, касаещи дейността на СРЗИ

Закон за водите  (обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.66 от 2023 г.) 
Закон за достъп до обществена информация (обн. ДВ. бр. 55 от 2000 г.; посл. изм. ДВ. бр.82 от  2023 г.)
Закон за защита от вредно въздействие на химични вещества и смеси (обн. ДВ. бр.10 от 2000 г.; посл.изм. ДВ. бр.102 от 2022 г.)
Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр.74 от 2005 г.; посл.изм. ДВ. бр.101 от 2020 г.)
Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.; посл. изм. доп. ДВ. бр. 80 от 2023 г.)
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр.124 от 1997 г.; посл.изм. ДВ. бр.100 от 2022 г.)
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г.; посл.изм. ДВ. бр.102 от 2022 г.)
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007 г.; посл.изм. ДВ. бр. 84 от 2023 г.)
Закон за лечебните заведения (обн. ДВ. бр.62 от 1999 г.; посл. изм. доп. ДВ. бр. 8 от 2023 г.)
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (обн. ДВ бр.28 от 2020 г.; посл.изм. ДВ бр.53 от 2022 г.)
Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91 от 2002 г.; посл.изм. ДВ. бр.102 от 2022 г.)
Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ. бр.53 от 2012 г.; посл.изм. ДВ. бр.100 от 2022 г.; доп. ДВ бр. 11 от 2023 г.)
Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр.1 от 2001 г.; посл.изм. ДВ. бр.6 от 2023 г.)
Закон за храните (обн. ДВ. бр.90 от 1999 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.80 от 2023 г.)
Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 2022 г.)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.