Сертификати и декларации

СЕРТИФИКАТИ И ДЕКЛАРАЦИИ

Сертификат за учеща администрация

Сертификат за акредитация на Лабораторен изпитвателен комплекс - БДС EN ISO/IEC 17 025:2018

Заповед № А518/18.08.2022 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс

Методи за изпитване и вземане на проби на Лабораторен изпитвателен комплекс

Характеристики от многокомпонентен метод на Лабораторен изпитвателен комплекс

Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вид А - БДС EN ISO/IEC 17 020:2012

Certificate of accreditation Inspection body of type A - БДС EN ISO/IEC 17 020:2012

Заповед № А 250/06.04.2022 г. на Орган за контрол от вид А 

Списък на използваните процедури за контрол с датирани версии на стандартите/документите

Орган за контрол вид А - процедура "Управление на жалби/възражения"

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА

Декларация за безпристрастност и независимост на Орган за контрол от вид А

Декларация за политиката по качеството на Орган за контрол от вид А

Декларация за независимост и безпристрастност на Лабораторен изпитвателен комплекс

Декларация за политиката по качеството на Лабораторен изпитвателен комплекс

 

Сертификат за контролен цикъл микробиология: "Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност"

Сертификат за контролен цикъл микробиология: "Серологична диагностика на сифилис"

Сертификат за контролен цикъл микробиология: "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Серологично изследване за anti-HIV 1/2 антитела"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Качествено изследване на Chlamydia trachomatis IgG"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Серологичнa диагностика на маркери на вирусен хепатит по метода ELISA - ТИП А-anti-HAV-IgM; ТИП В-HBsAg; ТИП В-anti-HBsAg; ТИП С-anti-HCV"

Сертификат за контролен цикъл по вирусология: "Серологичнa диагностика на морбили, паротит, рубеола по ELISA - Морбили IgG"

Сертификат за контролен цикъл паразитология: "Диагностика на паразитозите - модул 1"

Сертификат за контролен цикъл паразитология: "Диагностика на паразитозите - модул 2"

      

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

АБВ     ГДЕЖЗИ     ЙКЛМ     НОПРС      ТУФХЦЧШЩЮЯ