Правилници и тарифи

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр. 6 от 2011 г.; посл. изм. ДВ. бр. 89 от 2019 г.)

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертиза /ПУОРОМЕРКМЕ/ (обн. ДВ. бр. 34 от 2010 г.; посл. изм. ДВ. бр. 59 от 2021 г.)

 

ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (обн. ДВ. бр. 83 от 2007 г.; посл. изм. ДВ бр. 62 от 2021 г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр. 106 от 2007 г.; посл. изм. ДВ. бр. 26 от 2019 г.)