Правилници и тарифи

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертиза /ПУОРОМЕРКМЕ/

 

ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина