Правилници и тарифи

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ бр. 69 от 2021 г.)

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертиза /ПУОРОМЕРКМЕ/ (обн. ДВ. бр. 34 от 2010 г.; посл. изм. ДВ. бр. 50 от 2022 г.)

 

ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (обн. ДВ. бр. 83 от 2007 г.; посл. изм. ДВ бр. 62 от 2021 г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр. 106 от 2007 г.; посл. изм. ДВ. бр. 90 от 2022 г.)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.