Наредби

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ. бр. 11 от 2018 г.)

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните (обн. ДВ. бр. 10 от 2016 г.; посл. изм. ДВ. бр. 51 от 2018 г.)

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ. бр. 7 от 2018 г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2021г.)

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ. бр. 13 от 2015 г.; посл. изм. ДВ. бр. 102 от 2018 г.)

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ. бр. 72 от 2003 г.; посл. изм. ДВ. бр. 89 от 2019 г.)

Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр. 15 от 2007 г.)

Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн. ДВ. бр. 13 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 72 от 2013 г.)

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр. 36 от 2011 г.; посл. изм. ДВ бр. 97 от 2019 г.)

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (обн. ДВ. бр.28 от 2013 г.)

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 66 от 2014 г.; посл. изм. ДВ. бр. 53 от 2022 г.)

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн. ДВ. бр. 16 от 1987 г.; посл. изм. ДВ. бр. 78 от 2005 г.)

Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (обн. ДВ. бр. 40 от 2005г.)

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ. бр. 15 от 2007 г.; посл. изм. ДВ. бр. 53 от 2022 г.)

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн. ДВ. бр. 43 от 2013 г.)

Наредба № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция (обн. ДВ. бр. 43 от 2016 г.)

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ. бр. 21 от 2009 г.; посл. изм. ДВ. бр.53 от 2022г.)

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр. 43 от 2018 г.; посл. изм. ДВ бр. 111 от 2020 г.)

Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн. ДВ. бр. 40 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 25 от 2019 г.)

Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр. 53 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 5 от 2013 г.)

Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "вирусология" (обн. ДВ. бр. 2 от 2014 г.; посл. изм. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.)

Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн. ДВ. бр. 70 от 2005 г.)

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр. 58 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 26 от 2019 г.)

Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. ДВ. бр. 65 от 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 5 Ноември
2019г.)

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн. ДВ. бр. 88 от 1999 г.; посл. изм. ДВ. бр. 95 от 2016 г.)

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн. ДВ. бр. 22 от 2005 г.; посл. изм. ДВ. бр. 24 от 2009 г.)

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн. ДВ. бр. 70 от 2005 г.)

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата (обн. ДВ бр.65 от 2019 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ. бр. 46 от 1994 г.)

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ. бр. 30 от 2001 г.; посл. изм. ДВ. бр. 6 от 2018 г.)

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр. 28 от 2005 г., изм. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020)

Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ. бр. 71 от 2006 г.)

Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (обн. ДВ. бр. 17 от 2010 г.) 

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн. ДВ. бр. 54 от 2014 г.; посл. изм. ДВ. бр. 11 от 2018 г.)

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ. бр. 63 от 2002 г. посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2012 г.)

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални (обн. ДВ. бр. 98 от 2018 г., доп. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.)

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ. бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.)

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр. 79 от 1987 г.; посл. изм. ДВ. бр. 70 от 2004 г.)

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ. бр. 68 от 2014 г.)

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република българия (обн. ДВ. бр. 45 от 2005 г.; посл. изм. ДВ. бр. 108 от 2020 г.)

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр. 57 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 87 от 2017 г.)

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (обн. ДВ. бр. 54 от 1999 г.; посл. изм. ДВ. бр. 70 от 2005 г.)

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (обн. ДВ. бр. 86 от 2000 г.; посл. изм. ДВ. бр. 84 от 2013 г.)

Наредба № 22 от 13 октомври 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (обн. ДВ. бр. 93 от 2003 г.)

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн. ДВ. бр. 95 от 2003 г.; посл. изм. ДВ. бр. 100 от 2003 г.)

Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн. ДВ. бр. 48 от 2007 г.)

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр. 103 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 53 от 2022 г.)

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр. 109 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 2 от 2021 г.)

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ. бр. 109 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 2 от 2012 г.)

Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр. 63 от 2009 г.; посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2014 г.)

Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр. 63 от 2009 г.)

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн. ДВ. бр. 77 от 2007 г.; посл. изм. ДВ. бр. 16 от 2010 г.)

Наредба № 43 от 13 ноември 1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн. ДВ. бр. 103 от 1995 г.)

Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (обн. ДВ. бр. 103 от 2009 г.; посл. изм. ДВ. бр. 5 от 2011 г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн. ДВ. бр. 7 от 1976 г.; посл. изм. ДВ. бр. 64 от 1976 г.)

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн. ДВ. бр. 83 от 2010 г.; посл. изм. ДВ. бр. 63 от 30 Юли 2021г.)

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр. 3 от 2011 г.)

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн. ДВ. бр. 68 от 2004 г.; посл. изм. ДВ. бр. 66 от 2008 г.)

Наредба за медицинската експертиза (обн. ДВ. бр. 51 от 2017 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г.)

Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България (обн. ДВ. бр.85 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 63 от 2016 г.)

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (обн. ДВ. бр. 63 от 2014 г.)

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (обн. ДВ. бр.5 от 2016 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г.)

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (обн. ДВ. бр. 95 от 2016 г.)