Наредби

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн. ДВ. бр. 11 от 2018 г.)

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ. бр. 7 от 2018 г., изм. ДВ. бр.67 от 2023г.)

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн. ДВ. бр. 13 от 2015 г.; посл. изм. ДВ. бр. 102 от 2018 г.)

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ. бр. 72 от 2003 г.; посл. изм. ДВ. бр. 89 от 2019 г.)

Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ. бр. 15 от 2007 г.)

Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн. ДВ. бр. 13 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 72 от 2013 г.)

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ. бр. 36 от 2011 г.; посл. изм. ДВ бр. 59 от 2023 г.)

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (обн. ДВ. бр.28 от 2013 г.)

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 66 от 2014 г.; посл. изм. ДВ. бр. 53 от 2022 г.)

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн. ДВ. бр. 16 от 1987 г.; посл. изм. ДВ. бр. 78 от 2005 г.)

Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (обн. ДВ. бр. 40 от 2005г.)

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ. бр. 15 от 2007 г.; посл. изм. ДВ. бр. 53 от 2022 г.)

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн. ДВ. бр. 43 от 2013 г.)

Наредба № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция (обн. ДВ. бр. 43 от 2016 г.)

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ. бр. 21 от 2009 г.; посл. изм. ДВ. бр.85 от 2023г.)

Наредба № 4 от 16 май 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр. 43 от 2018 г.; посл. изм. ДВ бр. 111 от 2020 г.)

Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (обн. ДВ. бр. 40 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 25 от 2019 г.)

Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. бр. 53 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 5 от 2013 г.)

Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "вирусология" (обн. ДВ. бр. 2 от 2014 г.; посл. изм. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.)

Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн. ДВ. бр. 70 от 2005 г.)

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр. 58 от 2006 г.; изм. ДВ. бр. 26 от 2019 г.; изм. и доп. ДВ бр. 24 от 2022 г.)

Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. ДВ. бр. 65 от 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 5 Ноември
2019г.)

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн. ДВ. бр. 88 от 1999 г.; посл. изм. ДВ. бр. 95 от 2016 г.)

Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (обн. ДВ. бр. 22 от 2005 г.; посл. изм. ДВ. бр. 24 от 2009 г.)

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн. ДВ. бр. 70 от 2005 г.)

Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата (обн. ДВ бр.65 от 2019 г.; изм. и доп.  ДВ бр. 27 от 2023 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ. бр. 46 от 1994 г.)

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ. бр. 30 от 2001 г.; посл. изм. ДВ. бр. 6 от 2018 г.)

Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (обн. ДВ. бр. 28 от 2005 г., изм. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020)

Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ. бр. 71 от 2006 г.)

Наредба № 9 от 12 февруари 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (обн. ДВ. бр. 17 от 2010 г.) 

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн. ДВ. бр. 54 от 2014 г.; посл. изм. ДВ. бр. 69 от 2022 г.)

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ. бр. 63 от 2002 г. посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2012 г.)

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални (обн. ДВ. бр. 98 от 2018 г., доп. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.)

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ. бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.)

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ. бр. 79 от 1987 г.; посл. изм. ДВ. бр. 70 от 2004 г.)

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (обн. ДВ. бр. 68 от 2014 г.)

Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република българия (обн. ДВ. бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 18 от 2023 г.)

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ. бр. 57 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 87 от 2017 г.)

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (обн. ДВ. бр. 54 от 1999 г.; посл. изм. ДВ. бр. 70 от 2005 г.)

Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (обн. ДВ. бр. 86 от 2000 г.; посл. изм. ДВ. бр. 84 от 2013 г.)

Наредба № 24 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн. ДВ. бр. 95 от 2003 г.; посл. изм. ДВ. бр. 100 от 2003 г.)

Наредба № 25 от 6 юни 2007 г. за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (обн. ДВ. бр. 48 от 2007 г.)

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ. бр. 103 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 53 от 2022 г.)

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн. ДВ. бр. 109 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 85 от 2023 г.)

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията (обн. ДВ. бр. 109 от 2008 г.; посл. изм. ДВ. бр. 2 от 2012 г.)

Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн. ДВ. бр. 63 от 2009 г.; посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2014 г.)

Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ. бр. 63 от 2009 г.)

Наредба № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика (обн. ДВ. бр. 77 от 2007 г.; посл. изм. и доп. ДВ бр. 23 от 2023 г.)

Наредба № 43 от 13 ноември 1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България (обн. ДВ. бр. 103 от 1995 г.)

Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (обн. ДВ. бр. 103 от 2009 г.; посл. изм. ДВ. бр. 5 от 2011 г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн. ДВ. бр. 7 от 1976 г.; изм. ДВ. бр. 64 от 1976 г.; доп. ДВ бр. 103 от 2022 г.)

Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн. ДВ. бр. 83 от 2010 г.; посл. изм. ДВ. бр. 63 от 30 Юли 2021г.)

Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр. 3 от 2011 г.)

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн. ДВ. бр. 68 от 2004 г.; посл. изм. ДВ. бр. 66 от 2008 г.)

Наредба за медицинската експертиза (обн. ДВ. бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г.; посл. изм. и доп. ДВ бр. 10 от 2023 г.)

Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България (обн. ДВ. бр.85 от 2006 г.; посл. изм. ДВ. бр. 63 от 2016 г.)

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (обн. ДВ. бр. 63 от 2014 г.)

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (обн. ДВ. бр.5 от 2016 г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г.)

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета (обн. ДВ. бр. 95 от 2016 г.)

Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID - 19 (обн. ДВ бр. 40 от 2022 г.; посл. доп. ДВ бр. 80 от 2022 г.)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.