ЛЗ за извънболнична помощ

Информация до всички лечебни заведения, свързана с пристигането на деца от Украйна

Инструкция за взимане на фекална проба за изследване на полиомиелит на деца идващи от Украйна

Направление за  изпращане на фекална проба

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г.

Основен отчет на ЛЗ за извънболнична помощ (отчет 365) - ​електронен формуляр          PDF формуляр

Дейност на лекарите по дентална медицина през 2022 г. (приложение 1) - електронен формуляр          PDF формуляр

Дейност на СМТЛ по зъботехника през 2022 г. (приложение 1А) - електронен формуляр          PDF формуляр

Дейности, свързани с майчиното здравеопазване през 2022 г. (приложение 2) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Дейности, свързани с детското здравеопазване през 2022 г. (приложение 3) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Резултати от проф. прегледи на деца и ученици през 2022 г. (приложение 4) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Регистрирани заболявания по вид на деца до 17 годишна възраст през 2022 г. (приложение 5) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Регистрирани заболявания по вид на лица над 18 годишна възраст през 2022 г. (приложение 6) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Рентгенови изследвания и процедури през 2022 г. (приложение 9) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Лабораторна дейност през 2022 г. (приложение 11) - електронен формуляр          PDF формуляр 

Отчет за легловия фонд и медицинския персонал - електронен формуляр

 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: трихинелоза

Уважаеми колеги,


Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира. Ежегодно с настъпването на есенно – зимния и ловен сезон за едър дивеч настъпва пика за трихинелозата, която е хелминтозооноза, заемаща водещо място сред паразитните заболявания в страната.

(виж целия текст) 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация за разпространението на кърлежи и насекоми с медицинско значение в страната.

Уважаеми колеги,

На основание писмо на МЗ №33-08-21 от 14.05.2018 г. с цел поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози, Ви информирам:

(виж целия текст) 

Анализ на НЦЗПБ за разпространение на вектори на инфекциозни болести в нашата страна

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Указания във връзка с издаване на медицински бележки на ученици.

Писмо 04-14-874-1 / 20.07.2017 г.

Писмо 04-14-960-1 / 11.08.2017 г.

 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ.

Уважаеми колеги,

През последните месеци на 2015 г. и до сега, Центърът за контрол на заболяванията – САЩ и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм, съобщават за увеличаване броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения, свързани със Зика вирусна инфекция в различни държави в Южна Америка и Карибския басейн.

(виж целия текст)

 

До общопрактикуващите лекари на територията на гр. София

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.), Ви уведомявам:
Общопрактикуващите лекари, включително лекарите по §94 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие, че се зачислят за придобиване на специалност "Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на този закон. (виж целия текст)

 

 


До ръководителите на лечебни заведения

Относно: Неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за лечение на сифилис

Уважаеми госпожи и господа,

     Във връзка с постъпила в Столична РЗИ от Министерство на здравеопазването информация за спрян внос на лекарствен продукт с INN Benzathine henzylpenicilin и производство на пеницилин в България, които са едни от основните лекарства за лечение на сифилис Ви информирам следното: (виж целия текст)

 

 

 

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.