събота, 16 октомври 2021, 04:42

Козметични продукти


Промяна в изискванията за козметичните продукти

     От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти. Той отменя действащите досега съответни разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, раздел ІІІ „Здравни изисквания към козметичните продукти”) и Наредба №36 на Министерство на здравеопазването за изискванията към козметичните продукти (ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. бр.27/2013 г.).

     Съгласно разпоредбите на чл.13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP). Нотификацията на козметични продукти се извършва, съгласно две ръководства на Европейската комисия: „Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.” и „Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали”, които се намират на следните електронни адреси:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf

     Поради това от 11 юли 2013 г. Столичната РЗИ преустановява приемането на уведомления за пускане на пазара на козметични продукти от местно производство и внос по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти.

Новите изисквания за нотифициране се отнасят и за козметичните продукти, пуснати на пазара преди 11 юли 2013 г.

Всички козметични продукти, предоставени на пазара в Република България, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009.