Saturday, 25 March 2023, 07:01

Козметични продукти


Промяна в изискванията за козметичните продукти

     От 11 юли 2013 г. влезе в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти. Той отменя действащите досега съответни разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, раздел ІІІ „Здравни изисквания към козметичните продукти”) и Наредба №36 на Министерство на здравеопазването за изискванията към козметичните продукти (ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. бр.27/2013 г.).

     Съгласно разпоредбите на чл.13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP). Нотификацията на козметични продукти се извършва, съгласно две ръководства на Европейската комисия: „Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.” и „Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали”, които се намират на следните електронни адреси:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf

     Поради това от 11 юли 2013 г. Столичната РЗИ преустановява приемането на уведомления за пускане на пазара на козметични продукти от местно производство и внос по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти.

Новите изисквания за нотифициране се отнасят и за козметичните продукти, пуснати на пазара преди 11 юли 2013 г.

Всички козметични продукти, предоставени на пазара в Република България, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009.

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.