КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг.

 

Информация за състоянието на питейната вода в гр. София

за периода 06.03.2023 г. –15.03.2023 г.

 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А30 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр:

- МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ - протокол от изпитване № 1230528-1 от 14.03.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма на площада – с. Чепинци - протокол от изпитване № 1230533-1 от 14.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 255,80±12,79.

При извършен повторен контрол на проба питейна вода от МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 07.03.2023 г.), протокол от изпитване № 1230594-1/10.03.202 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.03.2020 г. – 12.03.2020 г.) – 34 бр.

От тях: вирусни хепатити – 1       

         шигелози – 0

         салмонелози – 5

         гастро- и ентероколити – 28

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

 

М.ФЕВРУАРИ 2023 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А73 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- Кафе – с. Бусманци, ул. „А.Игнатов“ - протокол от изпитване № 1230220-1 от 09.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;

- МХС - площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1230257-1 от 10.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Кафе – с. Требич, ул. „Л. Колев“ - протокол от изпитване № 1230330-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- МХС – с. Мировяне, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1230331-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ - протокол от изпитване     № 1230329-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

 При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Кафе – с. Бусманци, ул. „А.Игнатов“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 03.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230258-1/07.02.2023 г.; МХС - площада – с. Мрамор показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 10.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230337-1/14.02.2023 г.; Кафе – с. Требич, ул. „Л. Колев“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230409-1/28.02.2023 г.; МХС – с. Мировяне, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230410-1/28.02.2023 г.; Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230408-1/20.02.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници22 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.01.2023 г. – 05.03.2023 г.) – 92 бр.

От тях: вирусни хепатити8                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 76

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М.ЯНУАРИ 2023 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А65 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници8 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 2 бр.

- КЕИ „Тунела“ – Панчарево, гр. София - протокол от изпитване № 1230145-1 от 26.01.2023 г., по показател „Колиформи при 37⁰ С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 39/250;

- КЕИ „Гъбата“ - Панчарево, гр. София - протокол от изпитване № 1230144-1 от 26.01.2023 г., по показател „Колиформи при 37⁰ С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 15/250.

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на проби минерална вода от: КЕИ „Тунела“ – Панчарево, гр. София, показателя „Колиформи при 37⁰ С“ е в стойност и допуск (проба, взета на 31.01.2023 г.), протокол от изпитване № 1230234-1 от 03.02.2023 г.; КЕИ „Гъбата“ - Панчарево, гр. София, показателя „Колиформи при 37⁰ С“ – е в стойност и допуск (проба, взета на 31.01.2023 г.) - протокол от изпитване № 1230233-1 от 03.02.2023 г..

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.01.2023 г. – 29.01.2023 г.) – 98 бр.

От тях: вирусни хепатити7                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 84

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.