КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг.

М. ДЕКЕМВРИ 2022 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А44 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.11.2022 г. – 02.01.2023 г.) – 114 бр.

От тях: вирусни хепатити – 6                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 100

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. НОЕМВРИ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А87 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- МХС/Ханче/ – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1223101-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100;

- Ресторант „Черния мост“ – с. Челопечене, ул. „А.Маджаров“ - протокол от изпитване № 1223270-1 от 16.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

                 При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: МХС/Ханче/ – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 04.11.2022 г.), протокол от изпитване № 1223246-1/08.11.2022 г.; Ресторант „Черния мост“ – с. Челопечене, ул. „А.Маджаров“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 15.11.2022 г.), протокол от изпитване № 1223376-1/21.11.2022 г..  

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б3 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А8 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 8 бр:

           - Крайпътна чешма – с. Панчарево - протокол от изпитване № 1223088-1 от 09.01.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

          - Чешма при Веца – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223089-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

         - Чешма при скалата – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223090-1 от 09.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

          - Чешма при стадиона – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223091-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

         - Дерльова чешма – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223092-1 от 09.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

          - Чешма на площада – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223093-1 от 09.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 17/100;

          - Чешма на ул. Хвоина – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223094-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 22/100;

          - Шарена чешма – с. Пасарел  - протокол от изпитване № 1223095-1 от 10.11.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 9/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.10.2022 г. – 27.11.2022 г.) – 100 бр.

От тях: вирусни хепатити – 6                                  

         шигелози – 1

         салмонелози – 11

         гастро- и ентероколити – 81

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. ОКТОМВРИ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А65 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- Чешма – с. Казичане, ул. „ Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1222732-1 от 05.10.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

                 При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Чешма – с. Казичане, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 18.10.2022 г.), протокол от изпитване № 1222990-1/21.10.2022 г..  

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б2 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А15 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр:

           - Чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, с. Михаилово - протокол от изпитване № 1222959-1 от 21.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

            - Чешма – гр. Банкя, ул. „Петър Никифоров“ - протокол от изпитване № 1222957-1 от 21.10.2022 г., по показател „Манган“ – стойност и допуск 50 µg/dm3, резултат от изпитването 1,76.10⁴ ± 0,12.10⁴ (изчислено: 17600 ± 1200);

            - Чешма на площада – с. Балша  - протокол от изпитване № 1222971-1 от 21.10.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;

             - Чешма на ул. „Алеко Констатинов“ – с. Мировяне - протокол от изпитване № 1222991-1 от 27.10.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници16 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.10.2022 г. – 30.10.2022 г.) – 74 бр.

От тях: вирусни хепатити – 4                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 10

         гастро- и ентероколити – 60

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. СЕПТЕМВРИ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А67 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр.:

- Чешма на площада – с. Чепинци - протокол от изпитване № 1222574-1 от 23.09.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 215,90±10,80;

- Ресторант - площада – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Л,Михайлов“ - протокол от изпитване № 1222570-1 от 23.09.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 254,60±12,73;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1222368-1 от 08.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- МХС – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1222370-1 от 07.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“- гр. София, П.П. „Витоша“ - протокол от изпитване № 1222467-1 от 08.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 44/100;

- МХС – площада, гр. София, кв. „Филиповци“ - протокол от изпитване № 1222519-1 от 20.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- Кафе – с. Мало Бучино, ул. „Люлин“ - протокол от изпитване № 1222520-1 от 20.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 36/100.

                 При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 29.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222459-1/02.09.2022 г.; МХС – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 29.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222460-1/02.09.2022 г.; Ресторант преди хижа „Момина скала“- гр. София, П.П. „Витоша“  показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 09.09.2022 г.), протокол от изпитване № 1222551-1/21.09.2022 г.; МХС – площада, гр. София, кв. „Филиповци“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 09.09.2022 г.), протокол от изпитване № 1222557-1/13.09.2022 г.; Кафе – с. Мало Бучино, ул. „Люлин“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 09.09.2022 г.), протокол от изпитване № 1222558-1/12.09.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А10 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 9 бр:

- Чешма – гр. Банкя, ул. „Петър Никифоров“ - протокол от изпитване № 1222411-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 102/100 и по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 269,90 ± 13,50;

           - Чешма – гр. Банкя, с. Клисура , м. „Радова махала“ - протокол от изпитване № 1222412-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;

           - Чешма – гр. Банкя, с. Михаилово - протокол от изпитване № 1222413-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

            - Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1222452-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 132/100;

            - Чешма при ВЕЦ-а – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222453-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

            - Чешма при скалата – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222454-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

            - Чешма при стадиона – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222455-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100;

            - Чешма на площада – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222456-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 64/100;

             - Чешма на ул. „Хвойна“ – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1222457-1 от 05.09.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 56/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници6 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.09.2022 г. – 02.10.2022 г.) – 88 бр.

От тях: вирусни хепатити – 6                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 74

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. АВГУСТ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А67 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:

- Сладкарница – площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1222129-1 от 08.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 78/100;

- Кафе – кв. „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ - протокол от изпитване № 1222124-1 от 08.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100;

- Хотел „Дискрет“  – с. Владая, ул. „Здравец“ - протокол от изпитване № 1222176-1 от 24.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 17/100.

                 При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Сладкарница – площада – с. Мрамор показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 08.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222190-1/11.08.2022 г.; Кафе – кв. „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 08.08.2022 г.), протокол от изпитване № 122189-1/11.08.2022 г., Хотел „Дискрет“  – с. Владая, ул. „Здравец“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 09.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222220-1/12.08.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б5 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А11 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 2 бр:

- Чешма на площада – с. Балша - протокол от изпитване № 1222123-1 от 08.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 21/100;

- Чешма – с. Мировяне, ул. „Ал. Константинов“ - протокол от изпитване № 1222139-1 от 19.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници22 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 3 бр:

- Чешми при банята – кв. „Горна баня“, гр. София - протокол от изпитване № 1222198-1 от 15.08.2022 г., по показатели: „Колиформи при 37 ⁰ С“ (проба, взета на 08.08.2022 г.), – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 26/250, „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 50/250  и „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 20/250;

- Чешма „Хазната“ – кв. „Горна баня“, гр. София - протокол от изпитване № 1222196-1 от 15.08.2022 г., по показатели: „Колиформи при 37 ⁰ С“ (проба, взета на 08.08.2022 г.), – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 17/250, „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 52/250  и „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 20/250;

- Чешма при „Булминвекс“ – кв. „Горна баня“, гр. София - протокол от изпитване № 1222197-1 от 15.08.2022 г., по показатели: „Колиформи при 37 ⁰ С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 21/250, „Ентерококи“ (проба, взета на 08.08.2022 г.), – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 59/250  и „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 13/250.

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на проби минералната вода от: Чешма при банята – кв. „Горна баня“, гр. София показателите „Колиформи при 37 ⁰ С“ , „Ентерококи“ и „Псеудомонас Аеругиноза“ са в стойност и допуск: (проба, взета на 16.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222325-1/19.08.2022 г.; Чешма „Хазната“ – кв. „Горна баня“, гр. София показателите „Колиформи при 37 ⁰ С“ , „Ентерококи“ и „Псеудомонас Аеругиноза“ са в стойност и допуск: (проба, взета на 16.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222327-1/19.08.2022 г.; Чешма при „Булминвекс“ – кв. „Горна баня“, гр. София показателите „Колиформи при 37 ⁰ С“ , „Ентерококи“ и „Псеудомонас Аеругиноза“ са в стойност и допуск: (проба, взета на 16.08.2022 г.), протокол от изпитване № 1222326-1/19.08.2022 г., за което отговорните лица – концесионерите „Булминвекс- ГБ“ ЕООД и „Бутилираща компания – Горна Баня“ ООД са своевременно уведомени, дадени указания за предприемане на последващи действия. В Столична РЗИ е постъпила информация за резултати от анализи (мониторинг на бутиларащите предприятия) на проби минерална вода от водоизточниците и бутилирана минерална вода от дати на пробовземане на 08.08.2022 г. и 09.08.2022 г., видно от които няма несъответствие по микробиологични показатели.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.08.2022 г. – 04.09.2022 г.) – 143 бр.

От тях: вирусни хепатити – 6                                  

         шигелози – 2

         салмонелози – 14

         гастро- и ентероколити – 121

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. ЮЛИ 2022 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А60 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 11 бр.:

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“ - протокол от изпитване № 1221884-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“ - протокол от изпитване № 1221885-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- МХС - (Кафе) – гр. София, кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1221904-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 68/100;

- Ресторант „Черния мост“ – гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „А. Маджаров“ - протокол от изпитване № 1221905-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 73/100;

- МХС – с. Владая, ул. „Л. Малинов“ - протокол от изпитване № 1221959-1 от 21.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 69/100;

- Кафе – чешма - с. Казичане, ул. „В. Левски“ - протокол от изпитване № 1221835-1 от 13.07.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 19/100;

- Кафе – чешма - с. Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 122979-1 от 02.08.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 5/100;

- МХС – с. Балша - площада - протокол от изпитване № 1221737-1 от 05.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 245,80±12,29;

- МХС – с. Долни Богров – площада, ул. „1-ва“ - протокол от изпитване № 1221898-1 от 21.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 393,50±19,68;

- Кафе – гр. София, р-н Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 1221709-1 от 04.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 335,90±16,80;

- Кафе (пазара) – гр. София, кв. „Мусагеница“, бул. „Г.М.Димитров“ - протокол от изпитване № 1221832-1 от 08.07.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 287,60±14,38.

                 При извършен повторен контрол на питейна вода от: Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 15.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1221884-1/21.07.2022 г.; МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 15.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1221962-1/18.07.2022 г.; МХС - (Кафе) – гр. София, кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 20.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1222003-1/25.07.2022 г.; Ресторант „Черния мост“ – гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „А. Маджаров“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 20.07.2022 г.), протокол от изпитване № 1222004-1/25.07.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.07.2022 г. – 31.07.2022 г.) – 82 бр.

От тях: вирусни хепатити – 3                                 

         шигелози – 1

         салмонелози – 4

         гастро- и ентероколити – 73

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. ЮНИ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А73 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 20 бр.:

- Ресторант  –  с. Пасарел – площада, ул. „Петко Войвода“ - протокол от изпитване № 1221276-1 от 03.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100;

- Кафе – с. Панчарево, ул. „Риляник“ - протокол от изпитване № 1221273-1 от 03.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 351,70±17,59;

- Кафе – жк. „Младост“- пазара, бул. „Андрей Сахаров“ - протокол от изпитване № 1221307-1 от 06.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100;

- Кафе – с. Бусманци, ул. „Асен Игнатов“ - протокол от изпитване № 1221308-1 от 06.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“ – Природен парк „Витоша“ - протокол от изпитване № 1221442-1 от 15.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 134/100;

- Сладкарница „Пчела – гр. София, жк. „Люлин“ 10 мр. - протокол от изпитване № 1221275-1 от 03.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 201,90±10,1;

 - МХС – с. Негован, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1221530-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 223,20±11,16;

- МХС – с. Курило, ул. „Искарско дефиле“ - протокол от изпитване № 1221548-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,60±10,88;

- Чешма кметството – с. Житен, ул. „Житница“ - протокол от изпитване № 1221564-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 263,90±13,20;

- Кафе – гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ - протокол от изпитване № 1221547-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 217,00±10,85;

- МХС – с. Гниляне, ул. „Христо Ботев“ - протокол от изпитване № 1221550-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 203,00±10,15;

- МХС – площада -с. Доброславци - протокол от изпитване № 1221565-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 242,60±12,13;

- МХС – с. Локорско, ул. „Димитър Тошков“ - протокол от изпитване № 1221532-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 215,60±10,78;

- /МХС/ чешма - площада – с. Войняговци, ул. „Спортист“ - протокол от изпитване № 1221533-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 208,80±10,44;

- Сладкарница- площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1221567-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 212,20±10,61;

- /Читалище/ресторант площада – гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Л.Михайлов“ - протокол от изпитване № 1221527-1 от 30.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 237,70±11,89;

- Кафе – гр. София, кв. Бусманци, ул. „А. Игнатов“ - протокол от изпитване № 1221690-1 от 30.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100;

- Кафе – гр. София, Студентски град, ул. „8-ми декември“ - протокол от изпитване № 1221688-1 от 30.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- /Кафе/ чешма – с. Казичене, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1221691-1 от 30.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 29/100;

- МХС – с. Балша - площада - протокол от изпитване № 1221566-1 от 29.06.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 256,60±12,83.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Ресторант – с. Пасарел – площада, ул. „Петко Войвода“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 30.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221323-1/02.06.2022 г.; Кафе – жк. „Младост“- пазара, бул. „Андрей Сахаров“, гр. София показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 31.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221358-1/03.06.2022 г.; Кафе – с. Бусманци, ул. „Асен Игнатов“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 31.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221359-1/03.06.2022 г.; Ресторант преди хижа „Момина скала“ – Природен парк „Витоша“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³,  (проба, взета на 14.06.2022 г.), протокол от изпитване № 1221561-1/22.06.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници3 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.05.2022 г. – 03.07.2022 г.) – 114 бр.

От тях: вирусни хепатити – 1                                 

         шигелози – 0

         салмонелози – 6

         гастро- и ентероколити – 103

         колиентерити – 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. МАЙ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А66 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.:

- МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ - протокол от изпитване № 1221221-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100;

- Закусвалня  –  кв. Горна Баня – ул. „Урал“ - протокол от изпитване № 1221257-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 88/100;

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ - протокол от изпитване № 1221259-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 72/100;

- Кметството  – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ - протокол от изпитване № 1221260-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 107/100;

- Аптека – жк. „Люлин“ 4 м.р., бул. „Захари Стоянив“, гр. София - протокол от изпитване № 1221202-1 от 03.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 10/100;

- Чешма на площада – с. Кокаляне - протокол от изпитване № 1221275-1 от 03.06.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ не отговаря по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 42/100 (проба, взета на 31.05.2022 г.) - протокол от изпитване № 1221361-1 от 03.06.2022 г.; Кметството  – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ не отговаря по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 51/100 (проба, взета на 31.05.2022 г.) - протокол от изпитване № 1221362-1 от 03.06.2022 г.; Закусвалня  –  кв. Горна Баня – ул. „Урал“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, (проба, взета на 31.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221360-1/03.06.2022 г.; Аптека – жк. „Люлин“ 4 м.р., бул. „Захари Стоянив“, гр. София показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm3,  (проба, взета на 20.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221262-1/01.06.2022 г.; Чешма на площада – с. Кокаляне показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm3,  (проба, взета на 30.05.2022 г.), протокол от изпитване № 1221322-1/02.06.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А5 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 4 бр:

- Крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1220994-1 от 04.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 22/100;

- Крайпътна чешма – с. Железница - протокол от изпитване № 1221132-1 от 25.05.2022 г., по показател „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 307,60±22,15;

- Чешма – кв. Вердикал, ул. „Петър Никифоров“, гр. Банкя - протокол от изпитване № 1221198-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 10/100 и по показател „Брой колонии (микробно число) при 22⁰С/72 часа“ – стойност и допуск без значими колебания cfu/cm3, резултат от изпитването 12/1 см3;

- Чешма – местност „Радова махала“, с. Клисура, гр. Банкя - протокол от изпитване № 1221199-1 от 31.05.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 21/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници11 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр:

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.05.2022 г. – 29.05.2022 г.) – 100 бр.

От тях: вирусни хепатити – 8                                 

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 83

         колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. АПРИЛ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А65 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.:

- Кафе – с. Панчарево – ул. „Риляник“, гр. София - протокол от изпитване № 1220718-1 от 06.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 479,10±23,96;

- Аптека – жк. „Люлин“ – ул. „Васил Левски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220675-1 от 06.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 319,70±15,99;

- Сладкарница  „Пчела“ – ж.к. „Люлин 10 м.р.“, гр. София - протокол от изпитване № 1220674-1 от 06.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 460,30±23,32;

- МХС – с. Владая, ул. „Л. Миланов“ - протокол от изпитване № 1220881-1 от 26.04.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 16/100;

- Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ - протокол от изпитване № 1220882-1 от 29.04.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 44/100;

- Чешма на площада – кв. Драгалевци - протокол от изпитване № 1220884-1 от 29.04.2022 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 32/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от: МХС – с. Владая, ул. „Л. Миланов“  показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220958-1/26.04.2022 г.; Хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220959-1/26.04.2022 г.; Чешма на площада – кв. Драгалевци показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 19.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220957-1/26.04.2022 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А9 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници14 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 3 бр:

- Чешми на водоналивен център – „Централни хали“ (Централна баня) – гр. София, КЕИ Централна баня – до джамията, р-н Оборище - протокол от изпитване № 1220962-1 от 26.04.2022 г., по показател „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 60/250;

- Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „ Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София (проба, взета на 19.04.2022 г.),  - протокол от изпитване № 1220961-1 от 26.04.2022 г., по показател „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 50/250.

 С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на минералната вода от: Чешми на водоналивен център – „Централни хали“ (Централна баня) – гр. София, КЕИ Централна баня – до джамията, р-н Оборище, показателя „Псеудомонас Аеругиноза“ е в стойност и допуск: (проба, взета на 26.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220982-1/29.04.2022 г. и (проба, взета на 27.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1221009-1/03.05.2022 г.; Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София, показателя „Псеудомонас Аеругиноза“ - не съответства, резултат от изпитването 3/250. (проба, взета на 26.04.2022 г.),  - протокол от изпитване № 1220981-1 от 29.04.2022 г., за което отговорното лице - Столична община е своевременно уведомена, дадени указания за предприемане на последващи действия. Столична РЗИ е поставила водоизточника на учестен мониторинг.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.04.2022 г. – 01.05.2022 г.) – 42 бр.

От тях: вирусни хепатити – 3                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 2

         гастро- и ентероколити – 36

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. МАРТ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А64 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- Магазин хранителни стоки – с. Подгумер – ул. „Свети Димитър“, гр. София - протокол от изпитване № 1220538-1 от 22.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 492,40±24,62;

- Магазин хранителни стоки – с. Негован – ул. „Васил Левски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220536-1 от 22.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 433,90±21,70;

- /Читалище/ – Ресторант – площада, кв. „Бенковски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220531-1 от 21.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 342,60±17,13;

- /МХС/ – Сладкарница – площада, с. Мрамор, гр. София - протокол от изпитване № 1220486-1 от 22.03.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 214,80±10,74;

- /Ханче/ – МХС – с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1220719-1 от 04.04.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 487,70±24,39 и по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 29/100.

При извършен повторен контрол на питейна вода от /Ханче/ – МХС - с. Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск (проба, взета на 01.04.2022 г.), протокол от изпитване № 1220791-1/04.04.2022 г.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б8 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници5 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 1 бр:

- Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „ Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София - протокол от изпитване № 1220689-1 от 28.03.2022 г., по показател „Псеудомонас Аеругиноза“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 14/250.

При извършен повторен контрол на минералната вода от Чешми за наливане на минерална вода от граждани – Сондаж № 6 ХГ – „ Баталова воденица“, р-н Възраждане, гр. София, показателя „Псеудомонас Аеругиноза“ е в стойност и допуск: (проба, взета на 29.03.2022 г.), протокол от изпитване № 1220762-1/04.04.2022 г. и (проба, взета на 31.03.2022 г.), протокол от изпитване № 1220784-1/04.04.2022 г.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 28.02.2022 г. – 03.04.2022 г.) – 65 бр.

От тях: вирусни хепатити – 0                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 6

         гастро- и ентероколити – 59

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. ФЕВРУАРИ 2022 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А64 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.:

- Ресторант – на площада – ул. „Л.Михайлов“, кв. „Бенковски“, гр. София - протокол от изпитване № 1220222-1 от 28.02.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 236,50±11,83.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 31.01.2022 г. – 27.02.2022 г.) – 43 бр.

От тях: вирусни хепатити – 1                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 4

         гастро- и ентероколити – 37

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. ЯНУАРИ 2022г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А64 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 7 бр.:

- Магазин хранителни стоки - площада – с. Волуяк, протокол от изпитване № 1220050-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 223,70±11,19;

- Сладкарница - площада – с. Мрамор, протокол от изпитване № 1220054-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 221,20±11,06;

- Магазин хранителни стоки – с. Балша - площада, протокол от изпитване № 1220053-1 от 26.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 219,30±10,97;

- Магазин хранителни стоки – с. Доброславци - площада, протокол от изпитване № 1220052-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 225,50±11,28;

- Сладкарница „Пчела“ – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., протокол от изпитване № 1220021-1 от 25.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 268,00±13,40;

- Аптека – гр. София, ж.к. „Люлин“ – 4 м.р., бул. „З. Стоянов“, протокол от изпитване № 1220022-1 от 27.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 288,10±14,41;

- Чешма – кметство – с. Житен, ул. „Житница“, протокол от изпитване № 1220051-1 от 26.01.2022 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 221,80±11,09.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници14 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 03.01.2022 г. – 30.01.2022 г.) – 25 бр.

От тях: вирусни хепатити – 1                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 1

         гастро- и ентероколити – 23

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.