КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, включени в група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, включени в група Б. За тази година са планирани 22 проби. В този вид мониторинг  влизат 48 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиолгични показатели, определени в действащото здравно заканодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79/1987 г.), веднъж на 3 месеца. 

 

30.07. – 16.08.2018 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 45 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.:

- магазин за хранителни стоки – с. Владая, ул. „Л. Миланов“, протокол от изпитване № 1184698-1/16.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200µg/dm3, резултат от изпитването 368,30±18,42;

- хотел „Дискрет“ – с.Владая, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1184699-1 от 16.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200µg/dm3, резултат от изпитването 395,80±19,79;

- чешма на автобусна спирка – с.Марчаево, протокол от изпитване № 1184700 от 15.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200µg/dm3, резултат от изпитването 348,10±17,41;

- кметство – с.Мърчаево, ул. „Черешова градина“, протокол от изпитване № 1184701-1 от 15.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200µg/dm3, резултат от изпитването 356,90±17,89;

- магазин за хранителни стоки – кв. „Кремиковци“, ул. „Крали Марко“, протокол от изпитване 1184603-1/15.08.2018 г., „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100;

- гостилница – с.Горни Богров, ул. „Здравец“, протокол от изпитване № 1184598-1 от 15.08.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100.

При проведения повторен лабораторен контрол водата от магазина за хранителни стоки в кв. „Кремиковци“ и от гостилницата в с.Горни Богров съответства на допуска, видно от протоколи от изпитване №№ 1184772-1 и 1184771-1 от 15.08.2018 г.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.07.2018 г. – 12.08.2018 г.) – 118 бр.

От тях:

         вирусни хепатити – 12

         шигелози – 4

         салмонелози – 5

         гастро- и ентероколити – 96

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

месец юли 2018 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 78 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:

- бистро – с. Мировяне, ул. „Васил Левски“ – протокол от изпитване № 1184104-1 от 02.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 211,00±10,55;

- хотел „Дискрет“ – кв.„Владая“, ул.„Здравец“ – протокол от изпитване №1184064-1 от 02.08.2018 г., показател „желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm3, резултат от изпитването 233,20±11,66;

- магазин за хранителни стоки – с.Панчарево, ул. „Васил Левски“ – протокол от изпитване № 1183380-1/10.07.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлив“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 5 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 14 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 9 бр.:

- крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от изпитване № 1184299-1/31.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 24/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 20;

- чешма – с. Пасарел, площада – протокол от изпитване № 1184304-1/31.07.2018 г., показатели: „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 16;

- Шарена чешма – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1184305-1/31.07.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100;

- „Дерльова чешма“ – с.Пасарел – протокол от изпитване № 1184303-1/31.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 9/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 15/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 10;

- чешма при стадиона – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1184302-1 от 31.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100; „брой колонии (микробно число) при 220С“ – стойност и допуск „без значими колебания“, резултат от изпитването 10;

- чешма на площада – с. Балша – протокол от изпитване № 1183998-1/30.07.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100;

- чешма – с.Клисура, „Радова махала“ – протокол от изпитване № 1183923-1 от 12.07.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100;

- чешма – гр.Банкя, кв. „Вердикал“, ул. „П. Никифоров“ – протокол от изпитване   № 1183922-1/12.07.2018 г., показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100;

- чешма на автобусна спирка – гр. Банкя, кв. „Михайлово“ – протокол от изпитване № 1183924-1/12.07.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.07.2018 г. – 29.07.2018 г.) – 166 бр.

От тях:

          вирусни хепатити – 20

          шигелози – 1

          салмонелози – 14

          гастро- и ентероколити – 130

          колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

месец юни 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- хотел „Дискрет“ – кв. „Владая“, ул. „Здравец“, протокол от изпитване№ 1183255-1 от 14.06.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значити колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“; „цвят“ “ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значити колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“;

- чешма на автобусна спирка – с. Мърчаево, протокол от изпитване № 1183256-1 от 14.06.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значити колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“; „цвят“ “ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значити колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат от изпитването „неприемлива“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 9 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 9 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 04.06.2018 г. – 01.07.2018 г.) – 148 бр.

От тях:

         вирусни хепатити – 13

         шигелози – 0

         салмонелози – 9

         гастро- и ентероколити – 125

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

месец май 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Баничарница – с. Волуяк, площада – протокол от изпитване № 1182343-1 от 08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от пункта за мониторинг, видно от протокол от изпитване № 1182420-1/14.05.2018 г., е в съответствие с нормативните изисквания.

- Ресторант „Лебеда“ – район „Панчарево“ – протокол от изпитване № 1182540-1 от 25.05.2018 г., показатели: „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 8/100; „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 16/100. При проведения повторен лабораторен контрол водата от пункта за мониторинг, видно от протокол от изпитване № 1182756-1/28.05.2018 г., е в съответствие с нормативните изисквания.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 2 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 7 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.:

- крайпътна чешма – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ – протокол от изпитване № 1182280-1/08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 18/100;

- чешма – с. Пасарел, площада – протокол от изпитване № 1182285-1/08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 8/100;

- Шарена чешма – с. Пасарел – протокол от изпитване № 1182286-1/08.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 20/100.

Районната общинрска администрация е уведомена за необходимостта от срочно предприемане на действия с цел привеждане на показателите на водата със здравните норми.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 10 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.04.2018 г. – 03.06.2018 г.) – 224 бр.

От тях:

         вирусни хепатити – 10

         шигелози – 1

         салмонелози – 31

         стомашен и ентероколит - 178

         Химия - 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

месец април 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 76 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- чешма на автобусна спирка – с. Мърчаево – протокол от изпитване № 1181447-1 от 05.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“;

- МХС – с. Владая, ул. „Л. Миланов“ – протокол от изпитване № 1181445-1 от 05.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр.:

- чешма на площада – с. Балша – протокол от изпитване № 1181795-1/19.04.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 36/100;

- чешма – кв. „Вердикал“, ул. „Петър Никифоров“ – протокол от изпитване № 1182003-1/02.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100;

- чешма – с. Клисура, Радова махала – протокол от изпитване № 1182004-1 от 02.05.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 12/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.04.2018 г. – 29.04.2018 г.) – 160 бр.

От тях:

          вирусни хепатити – 10

          шигелози – 3

          салмонелози – 7

          гастро- и ентероколити – 136

          колиентерити – 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

месец март 2018 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.:

- кафе – София, кв. „Обеля“, ул. „Бели Дунав“ – протокол от изпитване № 1181105-3 от 15.03.2018 г., показател „колиформи“ – стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm3, резултат от изпитването 6/100; при проведения повторен лабораторен контрол водата е в съответствие с нормативните изисквания;

- кметство – с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ – протокол от изпитване № 1181448-1/04.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“;

- хотел „Дискрет“ – с. Владая, ул. „Здравец“ – протокол от изпитване № 1181446-1 от 04.04.2018 г., показатели: „мътност“ – стойност и допуск „приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлива“; „цвят“ – стойност и допуск „приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя“, резултат – „неприемлив“.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) – 7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 7 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.03.2018 г. – 01.04.2018 г.) – 154 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 18

шигелози – 2

салмонелози – 3

гастро- и ентероколити – 130

колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

месец февруари 2018 година

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 77 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 3 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 29.01.2018 г. – 23.02.2018 г.) – 205 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 20

шигелози – 1

салмонелози – 6

гастро и ентероколит - 174

Химия - 4

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

месец януари 2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 48 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А (постоянен мониторинг) – 78 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б (периодичен мониторинг) – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.01.2018 г. – 28.01.2018 г.) – 158 бр.

От тях:

вирусни хепатити – 9

шигелози – 0

салмонелози – 9

стомашен и ентероколит - 140

кола - 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – няма.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.