КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 24 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

За радиологични показатели по приложение № 1, таблица Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга е  съгласно съгласувания с НЦРРЗ план-график.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода, мониторинг се извършва в определени пунктове учестен ежемесечно, а в останалите на всеки 2 или 3 месеца.

 

 

Информация за състоянието на питейната вода в гр. София

за периода 01.06.2023 г. –16.06.2023 г.

 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой взети проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А - 51 бр. (от 08.06 -15.06 взети проби - 22 бр.), от тях  с готови резултати от лабораторни изследвания  – 25 бр.

4. От изследваните проби не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр:

- МХС – с. Локорско - протокол от изпитване № 1231738-1 от 16.06.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,50±11,08;

- Кметство – с. Мърчаево - протокол от изпитване № 1231781-1 от 16.06.2023 г., по показател „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници12 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.06.2023 г. – 11.06.2023 г.) – 18 бр.

От тях: вирусни хепатити – 3      

         шигелози – 0

         салмонелози – 1

         гастро- и ентероколити – 14

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

 

М. ЮНИ  2023 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А65 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 17 бр.:

- МХС – с. Локорско - протокол от изпитване № 1231738-1 от 16.06.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 221,50±11,08;

- Кметство – с. Мърчаево - протокол от изпитване № 1231781-1 от 16.06.2023 г., по показател „Ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- Чешма на площада – с. Железница - протокол от изпитване № 1231836-1 от 19.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,69±0,023;

- Частен двор – с. Плана, „Турмачка махала“ - протокол от изпитване № 1231837-1 от 19.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,97±0,024;

- Чешма на площада – с. Бистрица - протокол от изпитване № 1231835-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,27±0,021 и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“ - протокол от изпитване № 1231833-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,25±0,021 и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;

- МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеомовско шосе“ - протокол от изпитване № 1231834-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,23±0,021 и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;

- Кафе – площад „Сборище“ – гр. София, кв. „Бояна“, - протокол от изпитване № 1231843-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 6,03±0,024, „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив, „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 68/100 и „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“ - протокол от изпитване № 1231832-1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,43±0,022 и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя, резултат от изпитването неприемлив;

- Кафе – с. Кривина, ул. „Демокрация“ - протокол от изпитване № 1231874-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 6,28±0,025;

- Чешма на ул. „В. Левски“ – с. Казичане - протокол от изпитване № 1231873-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 6,26±0,025;

- Кафе – с. Бусманци, ул. „Асен Игнатов“ - протокол от изпитване № 1231872-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 6,28±0,025;

- Магазин за алкохол и цигари – гр. София, кв. Дружба, ул. „Д. Пешев“ - протокол от изпитване № 1231871-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,91±0,024;

- Кафе – гр. София, кв. Студентски град, ул. „8-ми декември“ - протокол от изпитване № 1231870-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,75±0,023;

- Фризьорски салон – гр. София, кв. Дианабад, ул. „Н. Габровски“ - протокол от изпитване № 1231869-1 от 21.06.2023 г., по показател „Активна реакция“ – стойност и допуск ≥ 6,5 и ≤ 9,5, резултат от изпитването 5,69±0,022;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1231895-1 от 22.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 12/100;

- МХС – с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ - протокол от изпитване № 1231894-1 от 22.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 38/100.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от:

- МХС – с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 23.06.2023 г.), протокол от изпитване № 1231962-1/26.06.2023 г.;

- Пекарна – с. Панчарево, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 23.06.2023 г.), протокол от изпитване № 1231961-1/26.06.2023 г.;

- Чешма на площада – гр. София, кв. „Драгалевци“, показателя  „Активна реакция“ – не съответства, резултат от изпитването 5,35±0,021  и показателя „Мътност“ – не съответства, резултат от изпитване неприемлива (проба, взета на 21.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231922-1 от 21.06.2023 г.;

- Кафе – площад „Сборище“ – гр. София, кв. „Бояна“, показателя „Активна реакция“ – не съответства, резултат от изпитването 4,76±0,019  и показателя „Мътност“ – не съответства, резултат от изпитване неприемлива (проба, взета на 19.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231863-1 от 19.06.2023 г.;

- МХС – гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Симеоновско шосе“, показателя „Активна реакция“ – не съответства, резултат от изпитването 5,42±0,022, показателя „Колиформи“ – не съответства, резултат от изпитване 10/100 и показателя „Чревни ентерококи“ – не съответства, резултат от изпитване 13/100 (проба, взета на 21.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231925-1 от 23.06.2023 г..

            С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен пореден контрол на проба питейна вода на същия адрес показателя „Колиформи“ и показателя „Чревни ентерококи“ са в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³ (проба, взета на 23.06.2023 г.) - протокол от изпитване № 1231950-1 от 26.06.2023 г.;

           Водоснабдителната организация - „Софийска вода“ АД е своевремено уведомена, дадени указния за предприемане на последващи действия и учестен мониторинг.              

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б6 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр.:

- МХС – гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ - протокол от изпитване № 1230550-1 от 20.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100;

- Закусвалня – гр. София, кв. Суходол, ул. „Бъдеще“ - протокол от изпитване № 1230544-1 от 20.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 36/100;

- МХС – с. Иваняне, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ - протокол от изпитване № 1230547-1 от 20.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100;

- Ресторант преди хижа „Момина скала“ – П.П. Витоша - протокол от изпитване № 1231509-1 от 27.06.2023 г., по показател „Перманганатна окислаемост“ – стойност и допуск 5.0 mg O2/dm³ резултат от изпитването 5,70±0,080.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А1 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 1 бр:

- Крайпътна чешма – с. Железница - протокол от изпитване № 1231838 -1 от 19.06.2023 г., по показатели: „Алуминий“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 6,51.10³±0,47.10³; „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 578,60±28,93 и „Мътност“ – стойност и допуск Приемлив за потребителте и без значими колебания спрямо обичайното за показателя , резултат от изпитването неприемлив.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници13 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 05.06.2023 г. – 02.07.2023 г.) – 73 бр.

От тях: вирусни хепатити9                                

         шигелози – 0

         салмонелози – 10

         гастро- и ентероколити – 52

         колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. МАЙ 2023 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А66 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б8 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А7 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр:

- Крайпътна чешма – с. Пачарево, ул. „Самоковско шосе“ - протокол от изпитване № 1231515-1 от 01.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 33/100;

 - „Дерльова чешма“ при градинката – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1231519-1 от 01.06.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 31/100;

- Крайпътна чешма при ВЕЦ - Пасарел – с. Пасарел - протокол от изпитване № 1231516 -1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 30/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 01.05.2023 г. – 04.06.2023 г.) – 105 бр.

От тях: вирусни хепатити – 13                                 

         шигелози – 0

         салмонелози – 8

         гастро- и ентероколити – 82

         колиентерити – 2

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. АПРИЛ 2023 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А65 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.:

- Частен двор – с. Клисура, ул. „4-та“ - протокол от изпитване № 1230948-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- МХС – с. Кремиковци, ул. „Крали Марко“ - протокол от изпитване № 1230971-1 от 18.04.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 208,90±10,45.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от кран на потребител, Частен двор – с. Клисура, ул. „4-та“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 18.04.2023 г.), протокол от изпитване № 1231035-1/21.04.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А6 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 3 бр:

- Чешма в местност „Радова махала“ – с. Клисура - протокол от изпитване                № 1230952-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

 - Чешма на ул. „Петър Никифоров“ – кв. Вердикал, гр. Банкя - протокол от изпитване № 1230951-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 28/100 и по показател „Ешерихия коли“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Чешма на площада – с. Балша - протокол от изпитване № 1230926-1 от 18.04.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 24/100.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници16 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.03.2023 г. – 30.04.2023 г.) – 87 бр.

От тях: вирусни хепатити – 6                                 

         шигелози – 0

         салмонелози – 4

         гастро- и ентероколити – 76

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М. МАРТ 2023 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А57 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ - протокол от изпитване № 1230528-1 от 14.03.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100;

- Сладкарница „Неделя“ – гр. София, бул. „Иван Гешов“ - протокол от изпитване № 1230627-1 от 27.03.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100;

- МХС – с. Войняговци, ул. „Стара планина“ - протокол от изпитване № 1230533-1 от 14.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 255,80±12,79;

- МХС – с. Доброславци - площада - протокол от изпитване № 1230731-1 от 29.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 258,40±12,92;

- Кафе - пазара – гр. София, жк. „Мусагеница“, бул. „Г.М. Димитров“ - протокол от изпитване № 1230820-1 от 28.03.2023 г., по показател „Желязо“ – стойност и допуск 200 µg/dm³, резултат от изпитването 204,10±10,21.

При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: МХС – с. Кубратово, ул. „Кумарица“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 07.03.2023 г.), протокол от изпитване № 1230594-1/10.03.2023 г.; Сладкарница „Неделя“ – гр. София, бул. „Иван Гешов“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.03.2023 г.), протокол от изпитване № 1230734-1/21.03.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници2 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 06.03.2023 г. – 02.04.2023 г.) – 103 бр.

От тях: вирусни хепатити – 7                                 

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 89

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М.ФЕВРУАРИ 2023 г.

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А73 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.:

- Кафе – с. Бусманци, ул. „А.Игнатов“ - протокол от изпитване № 1230220-1 от 09.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 13/100;

- МХС - площада – с. Мрамор - протокол от изпитване № 1230257-1 от 10.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100;

- Кафе – с. Требич, ул. „Л. Колев“ - протокол от изпитване № 1230330-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100;

- МХС – с. Мировяне, ул. „Васил Левски“ - протокол от изпитване № 1230331-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 14/100;

- Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ - протокол от изпитване     № 1230329-1 от 27.02.2023 г., по показател „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 16/100.

 При извършен повторен контрол на проби питейна вода от: Кафе – с. Бусманци, ул. „А.Игнатов“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 03.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230258-1/07.02.2023 г.; МХС - площада – с. Мрамор показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 10.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230337-1/14.02.2023 г.; Кафе – с. Требич, ул. „Л. Колев“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230409-1/28.02.2023 г.; МХС – с. Мировяне, ул. „Васил Левски“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230410-1/28.02.2023 г.; Сладкарница – гр. София, кв. Илиянци, ул. „Жасмин“ показателя „Колиформи“ е в стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, (проба, взета на 17.02.2023 г.), протокол от изпитване № 1230408-1/20.02.2023 г..

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б7 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници22 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 30.01.2023 г. – 05.03.2023 г.) – 92 бр.

От тях: вирусни хепатити8                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 76

         колиентерити – 1

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

М.ЯНУАРИ 2023 г. 

1. Населени места  с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 38 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А65 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.:

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели на група А0 бр.

8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр:

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници8 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 2 бр.

- КЕИ „Тунела“ – Панчарево, гр. София - протокол от изпитване № 1230145-1 от 26.01.2023 г., по показател „Колиформи при 37⁰ С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 39/250;

- КЕИ „Гъбата“ - Панчарево, гр. София - протокол от изпитване № 1230144-1 от 26.01.2023 г., по показател „Колиформи при 37⁰ С“ – стойност и допуск 0/250 cfu/cm3, резултат от изпитването 15/250.

С цел обективизиране на резултата от изпитването е извършен повторен контрол на проби минерална вода от: КЕИ „Тунела“ – Панчарево, гр. София, показателя „Колиформи при 37⁰ С“ е в стойност и допуск (проба, взета на 31.01.2023 г.), протокол от изпитване № 1230234-1 от 03.02.2023 г.; КЕИ „Гъбата“ - Панчарево, гр. София, показателя „Колиформи при 37⁰ С“ – е в стойност и допуск (проба, взета на 31.01.2023 г.) - протокол от изпитване № 1230233-1 от 03.02.2023 г..

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода (от 02.01.2023 г. – 29.01.2023 г.) – 98 бр.

От тях: вирусни хепатити7                                  

         шигелози – 0

         салмонелози – 7

         гастро- и ентероколити – 84

         колиентерити – 0

12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не се доказа такава връзка.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – няма.

14. Проблеми във връзка с водоснабдяването в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по опазване на общественото здраве и анализи – няма.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.