Формуляри и бланки

 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписит е (АУ 3041) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за пререгистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите (АУ 3041)

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помищ и хосписите 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (АУ 1793) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за пререгистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (АУ 1793)

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (АУ 1088)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност (АУ 1660)

ЗАЯВЛЕНИЕ за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност (АУ 1660)

ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебното заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център  

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на комплексна оценка за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен център

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на препис за лечебни заведения 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за разкриване, закриване или промяна състава на ЛКК - Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне състава на  ЛКК - Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка за сключване на договор с  РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики (по ЗЛЗ, чл.81, ал. 1 ) (АУ 961)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка за ключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики (по ЗЛЗ, чл.81, ал. 2) (АУ 961)

ЗАЯВЛЕНИЕ  за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества (зелени и жълти рецепти) - лекари (АУ 2155)

ОТЧЕТ за заразните заболявания - otch_85

ОТЧЕТ за заразните заболявания по възраст - otch_85А

ОТЧЕТ за регистрираните заболявания от заразни болести, някои венерически болести и паразитози - otch_85G

ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти - pril.7a

 ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация (АУ 2)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация (АУ 1338)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план (АУ 259)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект (АУ 1870)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната (АУ 1089)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (АУ 558)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина (АУ 1795)

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за представяне на ТЕЛК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за проведени вирусологични изследвания 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации (АУ 467)

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация и заверка на лична здравна книжка (АУ 1102)

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга 

ЗАЯВЛЕНИЕ за комплексна услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум   

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.