Формуляри и бланки

 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите 

ЗАЯВЛЕНИЕ за пререгистрация на лечебни заведения за извън болнична помощ и хосписите

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване регистрацията на лечебни заведения за извън болнична помищ и хосписите 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 

ЗАЯВЛЕНИЕ за пререгистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки 

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните заведения

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на препис за лечебни заведения 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за разкриване, закриване или промяна състава на ЛКК - Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за определяне състава на  ЛКК - Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка за сключване на договор с  РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики (по ЗЛЗ, чл.81, ал. 1) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на служебна бележка за ключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики (по ЗЛЗ, чл.81, ал. 2) 

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на специални рецептурни бланки (зелени и жълти рецепти) - лекари

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на рецептурни бланки по Наредба №34 (бели със синя лента) - лекари

ОТЧЕТ за заразните заболявания - otch_85

ОТЧЕТ за заразните заболявания по възраст - otch_85А

ОТЧЕТ за регистрираните заболявания от заразни болести, някои венерически болести и паразитози - otch_85G

ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти - pril.7a

 ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на достъп до обществена информация 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за представяне на ТЕЛК

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за проведени вирусологични изследвания 

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации 

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация и заверка на лична здравна книжка

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум