Достъп до обществена информация

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

Необходима информация при подаване на сигнал:

Представянето на доказателства за откритите нарушения повишава възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите.

Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Заповед за достъп до обществена информация

Процедура за организацията на работа в СРЗИ за приложение на ЗДОИ

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2019 г.

Заповед на основание чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

Заповед № ЗМФ-1472/ 29.11.2011г. за определяне на нормативните разходи при предоставяне на обществена информация

Правила за  администриране на информацията в Столична РЗИ

Харта на клиента

Етичен кодекс

Изследване на общественото мнение относно качеството на административното обслужване в Столична регионална здравна инспекция през 2018 година

Изисквания за работата с електронно подписани документи в Столична РЗИ

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Столична РЗИ

Здравно-демографски анализ на област София - столица за 2017 г.