Атмосферен въздух

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

     Столичната РЗИ извършва наблюдение на качеството на атмосферния въздух на територията на столицата в три постоянни пункта на територията на гр. София: ул. "Враня" №20; ул. "Цар Симеон" №169А; ул. "Димитър Греков" №2. Пробонабирането се извършва през светлата част на денонощието. Определят се следните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, олово, общ суспендиран прах, сероводород и фенол. Разположението на пунктовете, пробонабирането и изследването на замърсителите на атмосферния въздух се извършва съгласно изискванията на Наредба №7 на МОСВ и МЗ за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ 58 от 2010 г.) и Наредба №14 на МЗ и МОСВ за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

 

Фини прахови частици

Фините прахови частици (ФПЧ) са основният и най-масов замърсител на атмосферния въздух. Те са сериозен проблем за качеството на въздуха в град София и създават потенциален риск за здравето на експонираното на повишени нива на прах население. (виж целия текст)

 

Анализ на състоянието на атмосферния въздух по данни от пунктовете на СРЗИ по години