Атмосферен въздух

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

     Столичната РЗИ извършва наблюдение на качеството на атмосферния въздух на територията на столицата в три постоянни пункта на територията на гр. София: ул. "Враня" №20; ул. "Цар Симеон" №169А; ул. "Димитър Греков" №2. Пробонабирането се извършва през светлата част на денонощието. Определят се следните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, олово, общ суспендиран прах, сероводород и фенол. Разположението на пунктовете, пробонабирането и изследването на замърсителите на атмосферния въздух се извършва съгласно изискванията на Наредба №7 на МОСВ и МЗ за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ 58 от 2010 г.) и Наредба №14 на МЗ и МОСВ за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

 

Фини прахови частици

Фините прахови частици (ФПЧ) са основният и най-масов замърсител на атмосферния въздух. Те са сериозен проблем за качеството на въздуха в град София и създават потенциален риск за здравето на експонираното на повишени нива на прах население. (виж целия текст)

 

Анализ на състоянието на атмосферния въздух по данни от пунктовете на СРЗИ по години

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.