Електронни административни услуги

Електронни административни услуги предоставяни от СРЗИ през Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)

Заявявайки електронни административни услуги (ЕАУ) през системата за сигурно електронно връчване при електронна автентикация с квалифициран електронен подпис е необходимо същия да съдържа информация за ЕГН на автора на подписа в полето serial number = ЕГН. В съответствие § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление при условията на § 5 от Наредбата за общите изисквания към инф. системи, регистрите и електронните адм. услуги.

Системата за сигурно електронно връчване позволява регистрация и вход с КЕП/ПИК на НАП или с ПИК на НОИ

Като физическо лице ще имате достъп до личните си получени и изпратени ЕАУ.

Номер в регистъра на услугите Административна услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
467 Издаване на международeн сертификат за имунизации
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро и дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци
961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
1089 Издаване на разрешение за пренасяне  на покойник/тленни останки/урна извън страната
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
1796 Издаване на сертификат за имунизационно състояние
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите
3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.