Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ВОДИ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

ЗА ПЕРИОДА

18.05.2020 г. – 22.05.2020 г.

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК:

1. Проби питейни води по постоянен мониторинг:

- 29 проби по микробиологични показатели;

- 42 проби по химични показатели, от тях нестандартни 4 бр.

2. Проби води от местен водоизточник :

 - 2 проби по микробиологични показатели;

 - 1 проба по химични показатели.

3. Проби води от закрити плувни басейни :

 - 12 проби по микробиологични показатели;

 - 18 проби по химични показатели, от тях нестандартни 8 бр.

      4. Проби бутилирани натурални минерални води:

       - 1 проба по микробиологични показатели.

      5. Проби бутилирани трапезни води:

       - 2 проби по микробиологични показатели.

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 г.

 

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК:

1. Проби питейни води по постоянен мониторинг:

 - 47 проби по микробиологични показатели;

 - 47 проби по химични показатели

2. Проби  води от местни водоизточници:

 -   3 проби по микробиологични показатели

3. Проби минерални води от водоизточник:

 - 2 проби по микробиологични показатели;

 - 4 проби по химични показатели

4. Проби от бутилирани натурални минерални води:

 -  1 проби по микробиологични показатели;

 -  2 проби по химични показатели

5. Проби от бутилирани трапезни води:

 -   1 проба по микробиологични показатели;

 -   1 проба по химични показатели

6. Проби от сондажи за бутилиране на трапезни  води:

 -   1 проба по химични показатели

 

 

 

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг.

 Повече

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПО ГОДИНИ

 

 Повече