Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ВОДИ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

ЗА ПЕРИОДА

01.08.2022 г. – 08.08.2022 г.

 

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания” на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК

1. Проби питейни води – мониторинг група А:

- 16 проби по микробиологични показатели;

-   8 проби по химични показатели.

2. Проби питейни води – мониторинг група Б:

-  0 проби по микробиологични показатели;

-  0 проби по химични показатели.

3. Проби от местни водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

4. Проби води от ведомствени водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

5. Проби от повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

6. Проби води от открити плувни басейни:

-  5 проби по микробиологични показатели, от тях 1 проба с отклонение;

-  2 проби по химични показатели, от тях 1 проба с отклонение.

7. Проби води от закрити плувни басейни:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

8. Проби бутилирани минерални, изворни и трапезни  води:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

9. Проби води от сондажи за бутилиране:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

10. Проби води от обществени минерални водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели.

11. Проби води от открити водни площи:

- 0 проби по микробиологични показатели.

 

М. ЮЛИ 2022 г.

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания” на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК:

1. Проби питейни води – мониторинг група А:

- 87 проби по микробиологични показатели, от тях 10 проби с отклонения;

- 93 проби по химични показатели, от тях 17 проби с отклонения.

2. Проби питейни води – мониторинг група Б:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 62 проби по химични показатели.

3. Проби от местни водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

4. Проби води от ведомствени водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

5. Проби от повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

6. Проби води от открити плувни басейни:

- 35 проби по микробиологични показатели;

- 36 проби по химични показатели, от тях 9 проби с отклонения.

7. Проби води от закрити плувни басейни:

- 3 проба по микробиологични показатели;

- 3 проби по химични показатели.

8. Проби бутилирани минерални, изворни и трапезни  води:

- 6 проби по микробиологични показатели;

- 14 проби по химични показатели.

9. Проби води от сондажи за бутилиране:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

10. Проби води от обществени минерални водоизточници:

- 4 проби по микробиологични показатели, от тях 1 проба с отклонение.

11. Проби води от открити водни площи:

- 0 проби по микробиологични показатели.

 

 

 

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг.

 Повече

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПО ГОДИНИ

 

 Повече