Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ВОДИ

ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

14.01.2019 г. 18.01.2019 г.

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК:

1. Проби питейни води по постоянен мониторинг:

- 25 проби по микробиологични показатели.

2. Проби води от закрити плувни басейни, изследвани по сигнал:

- 2 проби по микробиологични показатели, от тях с отклонение 1 проба;

- 2 проби по химични показатели, от тях с отклонения 1 проба.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столична РЗИ са     анализирани следните проби по ДЗК:

1. Проби питейни води по постоянен мониторинг:

- 77 проби по микробиологични показатели;

- 96 проби по химични показатели, от тях с отклонения 12 проби.

2. Проби питейни води по периодичен мониторинг:

- 15 проби по химични показатели.

3. Проби минерални води от водоизточник:

- 13 проби по микробиологични показатели.

4. Проби от бутилирани натурални минерални води:

- 12 проби по микробиологични показатели;

- 11 проби по химични показатели.

5. Проби от бутилирани трапезни води:

- 1 проба по микробиологични показатели;

- 3 проби по химични показатели.

6. Проби от сондаж за бутилиране на трапезни води:

- 1 проба по химични показатели – с отклонение.

7. Проби от бутилирани натурални минерални води, изследвани по сигнал:

- 1 проба по химични показатели – с отклонение.

8. Проби води от закрити плувни басейни:

- 26 проби по микробиологични показатели;

- 22 проби по химични показатели, от тях с отклонение 1 проба.

9. Проби води от закрити плувни басейни, изследвани по сигнал:

- 1 проба по микробиологични показатели;

- 1 проба по химични показатели.

 

 

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 16 показателя, включени в постоянния мониторинг, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели, включени в периодичния мониторинг. За тази година са планирани 22 проби. В този вид мониторинг  влизат 48 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиолгични показатели, определени в действащото здравно заканодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

 Повече

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПО ГОДИНИ

 

 Повече