Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ВОДИ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

ЗА ПЕРИОДА

13.05.2024 г. – 17.05.2024 г.

 

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания” на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК

1. Проби питейни води – мониторинг група А:

- 22 проби по микробиологични показатели;

- 14 проби по химични показатели.

2. Проби питейни води – мониторинг група Б:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

3. Проби от местни водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

4. Проби води от ведомствени водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

5. Проби от повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване:

- 16 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

6. Проби води от открити плувни басейни:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

7. Проби води от закрити плувни басейни:

- 15 проби по микробиологични показатели, от тях 1 проба с отклонение;

- 15 проби по химични показатели, от тях 3 проби с отклонения.

8. Проби бутилирани минерални, изворни и трапезни води:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проба по химични показатели.

9. Проби води от сондажи за бутилиране:

- 12 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

10. Проби води от обществени минерални водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели.

11. Проби води от открити водни площи:

- 0 проби по микробиологични показатели.

 

 

М. АПРИЛ 2024 г. 

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания” на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК

1. Проби питейни води – мониторинг група А:

- 73 проби по микробиологични показатели, от тях 8 проби с отклонения;

- 74 проби по химични показатели, от тях 1 проба с отклонение.

2. Проби питейни води – мониторинг група Б:

-  15 проби по микробиологични показатели;

-  51 проби по химични показатели.

3. Проби от местни водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

4. Проби води от ведомствени водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

5. Проби от повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

6. Проби води от открити плувни басейни:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

7. Проби води от закрити плувни басейни:

- 34 проби по микробиологични показатели, от тях 7 проби с отклонения;

- 38 проби по химични показатели, от тях 26 проби с отклонения.

8. Проби бутилирани минерални, изворни и трапезни води:

- 12 проби по микробиологични показатели;

- 9 проба по химични показатели.

9. Проби води от сондажи за бутилиране:

- 24 проби по микробиологични показатели;

- 5 проби по химични показатели от тях 1 проба с отклонение.

10. Проби води от обществени минерални водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели.

11. Проби води от открити водни площи:

- 0 проби по микробиологични показатели.

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг.

 Повече

ВОДИ ЗА КЪПАНЕ

 

            На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето (ДВ бр.70/2004 г.) Регионалните здравни инспекции осъществяват държавен здравен контрол чрез дейности по контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба от същия, каквито се явяват води, предназначени за къпане.

            Във връзка със Заповеди №№ СОА20-РД91-182/15.06.2020 г. и СОА21-РД91-279/29.07.2021 г. на Кмета на Столична община е назначена Общинска комисия в изпълнение на чл. 4 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи (ДВ бр. 65/1996 г.) за осъществяване на проверка за готовността за ползване на водните площи на територията на общината за 2023 г..

            В резултат на горецитираното и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ДВ бр. 77/1991 г.) Кмета на Столична община със Заповед № СОА20-РД09-2345/26.08.2020 г. ЗАБРАНЯВА къпането и плуването във всички водни обекти по смисъла на  § 1, ал.1, т.34 от Закона за водите, попадащи на територията на Столична община. Плуване и къпане се разрешава само във водните площи по смисъла на чл. 2, предл. „първо“ (плувни басейни) от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи на територията на Столична община, отговарящи на изискванията на горецитираната наредба.

            За летен сезон 2023 г. Заповед № СОА20-РД09-2345/26.08.2020 г. остава без промяна.

 

           ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПО ГОДИНИ

 

 Повече

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.