Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ПРОБИ ВОДИ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

ЗА ПЕРИОДА

05.04.2021 г. – 09.04.2021 г.

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК:       

1. Проби питейни води – мониторинг група А:

- 34 проби по микробиологични показатели;

- 15 проби по химични показатели.

2. Проби питейни води – мониторинг група Б:

- 0 проби по микробиологични показатели

- 0 проби по химични показатели.

3 .Проби от местни водоизточници.

- 4 проби по химични показатели

- 4 проби по микробиологични показатели, от тях 4 проби нестандартни

3. Проби води от ведомствен водоизточник:

- 0 проби по микробиологични показатели

- 0 проби по химични показатели.

4. Проби води от закрити плувни басейни:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

5. Проби бутилирани минерални, изворни и трапезни  води:

- 1 проба трапезна вода по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

6. Проби минерални води от сондажи за бутилиране:

- 1 проба по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

7. Проби води от обществени минерални водоизточници:

- 0 проби по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

 

  МЕСЕЦ МАРТ 2021

За периода в лабораториите на дирекция „Лабораторни изследвания”, на Столична РЗИ са анализирани следните проби по ДЗК:

1. Проби питейни води – мониторинг група А:

- 63 проби по микробиологични показатели;

 - 63 проби по химични показатели.

2. Проби питейни води – мониторинг група Б:

- 9 проби по микробиологични показатели, от тях 1 проба с отклонение;

- 0 проби по химични показатели.

3. Проби води от ведомствен водоизточник:

- 1 проба по микробиологични показатели;

- 0 проби по химични показатели.

4. Проби питейни води, изследвани по сигнал – мониторинг група А:

- 4 проби по микробиологични показатели, всичките са с отклонения;

 - 5 проби по химични показатели, от тях 4 проби с отклонения.

5. Проби води от закрити плувни басейни:

- 5 проби по микробиологични показатели;

- 5 проби по химични показатели, от тях 1 проба с отклонения.

6. Проби бутилирани минерални, изворни и трапезни  води:

- 5 проби по микробиологични показатели;

- 8 проби по химични показатели.

7. Проби води от обществени минерални водоизточници:

- 11 проби по микробиологични показатели.

 

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр.30/2001 г.). Пробонабирането се извършва от общо 74 пункта, разположени в различни квартали на столицата и в останалите населени места, включени административно към Столична община. От пунктовете ежемесечно се вземат проби води, които се изследват по 17 показателя от група А, определени с Приложение 2, таблица А от Наредба № 9.

Годишно се изследват и определен брой проби по показатели от група Б. За тази година са планирани 23 проби. В тази група влизат 49 показателя, съгласно Приложение 1 от горепосочения нормативен документ.

Четири пъти годишно се изследва и водата от 14 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиологични показатели, определени в действащото здравно законодателство.

Минералните води от мястото на ползването – чешми, бани и др., се изследват по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 14 за курортните местности и курортите (ДВ бр.79/1987 г.), веднъж на 3 месеца.

С оглед значението за човешкото здраве и големия брой потребители, водоналиващи минерална вода на определени пунктове се извършва учестен ежемесечен или на всеки 2 месеца мониторинг.

 Повече

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПО ГОДИНИ

 

 Повече