Регистри

Регистри

Регионален регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 03.10.2022 г.

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на област София-град.

Регистърът съдържа индивидуален регистрационен номер на обекта; дата на регистрация; наименование/брой и вид на транспортните средства; адрес/местодомуване на транспортните средства; район на обекта; видове дейности; име на лицето, открило обекта; данни от съдебната регистрация; адрес на управление; район на фирма; дата на заличаване на регистрацията; номер на заповед за заличаване на регистрацията; основание; промени във вписаните обстоятелства.

Регионален регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия, актуален към 03.10.2022 г.

Съдържа данни за действащите дрогерии на територията на област София-град, който са получили удостоверение за регистрация от Столична РЗИ.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; дата на регистрация; номер на заявление; дата на заявление; трите имена на представител; седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия; адрес на дрогерията; три имена на ръководителя на дрогерията; адрес на ръководителя на дрогерията; вид промяна; причина за прекратяването.

Видове обекти с обществено предназначение