Регистри

Регистри

Регионален регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 15.07.2019 г.

Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на област София-град.

Регистърът съдържа индивидуален регистрационен номер на обекта; дата на регистрация; наименование/брой и вид на транспортните средства; адрес/местодомуване на транспортните средства; район на обекта; видове дейности; име на лицето, открило обекта; данни от съдебната регистрация; адрес на управление; район на фирма; дата на заличаване на регистрацията; номер на заповед за заличаване на регистрацията; основание; промени във вписаните обстоятелства.

Регионален регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия, актуален към 15.07.2019 г.

Съдържа данни за действащите дрогерии на територията на област София-град, който са получили удостоверение за регистрация от Столична РЗИ.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; дата на регистрация; номер на заявление; дата на заявление; трите имена на представител; седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия; адрес на дрогерията; три имена на ръководителя на дрогерията; адрес на ръководителя на дрогерията; вид промяна; причина за прекратяването.

Видове обекти с обществено предназначение  

Извънболнична помощ, регистрирана в Столична РЗИ, актуална към 19.04.2019 г.

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област София-град.

Регистърът съдържа регистрационен код на лечебното заведение; име и адрес на лечебното заведение; име на управител.

 

Диагностично-консултативни центрове
Медицински центрове
Дентални центрове
Медико-дентални центрове
Медико-диагностични лаборатории
Самостоятелни медико-технически лаборатории
Хосписи
Групови практики за специализирана медицинска помощ
Групови практики за специализирана дентална помощ
Групови практики за първична медицинска помощ
Групови практики за първична дентална помощ
Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ
Индивидуални практики за специализирана дентална помощ
Индивидуални практики за първична медицинска помощ
Индивидуални практики за първична дентална помощ
Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, актуален регистър към 15.07.2019 г.

Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област София-град.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; код на лечебното заведение; район; име на фирма; име на лицето; адрес на практикуване; втори адрес на практикуване; специалност.

Лечебни заведения, извършващи дейност по специалността "Физикална  и рехабилитационна медицина" на територията на гр. София 

Регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води, актуален към 15.07.2019 г.

Съдържа данни за обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна вода, които са получили удостоверение за регистрация от Столична РЗИ.

Регистърът съдържа индивидуален регистрационен номер; дата на регистрация; адрес на обекта; вид на обекта; вид бутилирана вода; фирма/име на лицето, извършващо производство; дата и номер на заповедта за заличаване.