На вниманието на ОПЛ - пневмококови инфекции

На вниманието на ОПЛ - пневмококови инфекции

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026

Във връзка с постъпило от Министерство на здравеопазването писмо с № 09-00-44/31.01.2024 г. и в изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над  65-годишна възраст, както и за осигуряване на достъп до здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 45, ал. 13 и ал. 22 от Закона за здравното осигуряване, Ви информирам:

 Към 23.01.2024 г. са договорени отстъпки от цената на имунологични лекарствени продукти за 2024 г. – ваксина срещу пневмококова инфекция, и е сключен договор за 2024 г., между НЗОК, притежателя на разрешение за употреба чрез упълномощения му представител и притежателя на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти.

В тази връзка, на електронната страница на НЗОК е публикувана информация, за реда за заявка, доставка, прилагане и отчет на ваксините срещу пневмококови инфекции (https://www.nhif.bg/bg/outpatient/gp/documents).

            Предвид гореизложеното, необходимо е да създадете организация във Вашите практики по осигуряване необходимите Ви количества от ваксината, както и по информиране на пациентите над 65-годишна възраст от пациентските Ви листи за създадената възможност да бъдат имунизирани срещу пневмококови инфекции.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.