НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

         

Относно: Разширена процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо на Министерството на здравеопазването, относно проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Ви уведомявам за следното:

Подписано е допълнително споразумение между министъра на здравеопазването и ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., според което срокът за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” 2014 - 2020 г. е удължен до края на 2023 г.

Целевата група е разширена и към момента, освен лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Целта е подпомагне повишаване професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки.

По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и се предоставят стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Проектът подкрепя специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, които:

  • се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването или
  • се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В тази връзка всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта.

Специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, имат възможност да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като за целта подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

За специализантите по реда на действащата Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, е допустимо предоставяне на стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Съответно специализантите по Наредба № 1, за които Министерството на здравеопазването заплаща таксите за обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия.

Във връзка с удължения срок и разширената целева група по проекта е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

В случай, че проявявате интерес, моля да се запознаете и с приложението към това съобщение „Информация за проект BG05M9OP001-1.015-0001 Специализация в здравеопазването“ по ОП РЧР.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към:

 г-жа Антоанета Димова – координатор на проекта, тел. 02/93 01 266;

 г-жа Павлина Христова – финансист по проекта, тел. 02/93 01 206;

 д-р Мариела Наумова – гл. експерт КМДА, Столична РЗИ, тел. 02/8130 467.

Приложение:

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.