Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за организация на работа с предложенията и сигналите (жалбите) в Столична РЗИ.

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец септември 2018 г.

Дейност Хранителни обекти Нехранителни обекти Институции Лечебни и здравни заведения Общо
Брой проверки 20 2059 39 303 2421
санкции          
Проверени сигнали 5 22   1 28
От тях основателни   21     21

За месец септември 2018 г. Столичната РЗИ е осъществила 2421 проверки в 1736 обекта. Проверени са 20 заведения за обществено хранене, 109 лечебни заведения, 194 заведения за извънболнична помощ, 670 детски и учебни заведения, 84 аптеки и други нехранителни обекти. 

Здравните инспектори са се отзовали и на 28 постъпили в инспекцията сигнали, от които 21 са основателни.

Във връзка с чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.