Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно). Сигналите, подадени в интервала от 22.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с действащата процедура за организация на работа с предложенията и сигналите (жалбите) в Столична РЗИ.

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец януари 2019 г.

Дейност Хранителни обекти Нехранителни обекти Институции Лечебни и здравни заведения Общо
Брой проверки 78 1342 38 626 2084
санкции 6       6
Проверени сигнали 61 41 10   112
От тях основателни 12 28     40

За месец януари 2019 г. Столичната РЗИ е осъществила 2084 проверки в 1431 обекта. Проверени са 78 заведения за обществено хранене, 184 лечебни заведения, 442 заведения за извънболнична помощ и 16 аптеки и други нехранителни обекти. Съставени са 6 акта, от тях 4 на физически лица и 2 на юридически лица.

Здравните инспектори са се отзовали и на 112 постъпили в инспекцията сигнали, от които 40 са основателни.

Във връзка с чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.