Химични вещества и смеси

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

По отношение на класифицирането, етикетирането и опаковането химичните вещества и смесите следва да отговарят на изискванията на:

БИОЦИДИ

Предоставят се на пазара на територията на Република България след като има за тях издадено разрешение от Министерство на здравеопазването по смисъла на:

ДЕТЕРГЕНИ

Следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.