26 юни - международен ден за борба със злоупотребата с наркотици

26 ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

         

Датата е приета от ООН през 1987 г. На този ден хора от целя свят изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията. Историята на наркотиците и психоактивните вещества най-общо показва, че те са се използвали  за немедицински цели от незапомнени времена. В ранните етапи на човешката история са били свързани с определени ритуали и празници. В някои източни култури вземането на опиати е норма, традиция или въпрос на обществен статус. При всички случаи употребата им предизвиква промяна в психическото състояние.

В нашата страна проблемите, свързани с употребата на психоактивни вещества са  също актуална и сензитивна тема. През последните години се наблюдава епидемия на употреба и злоупотреба с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младото поколение на България. Употребата на цигари, алкохол, медикаменти и наркотици води до непосредствени физически и психически проблеми, затруднява се психологическото и емоционално развитие на личността.

През последните години в България темата за употребата на наркотици не слиза от фокуса на общественото внимание. За съжаление медийният интерес е по-скоро върху криминалните аспекти на явлението, а реалните проблеми свързани с осигуряването на лечение на зависимите от наркотици по-скоро остават на заден план. Същевременно експертите все по-често алармират за липсата на достатъчно възможности и алтернативи за лечение, които са достъпни за тази група нуждаещи се.  Всичко това недвусмислено поставя на преден план необходимостта от първична превенция  насочена към рисковите групи и широка обществена информационна кампания. Първичната превенция е насочена към предотвратяването на употребата на наркотици от все още неупотребяващите. Целта ѝ е идентификация на условията и факторите, водещи до проблеми с наркотиците и предприемане на мерки за тяхното ограничаване. Първичната превенция е дефинирана едновременно като превенция на заболяване преди то да настъпи и намаляване на неговото разпространение. В контекста на злоупотреба с деца, употребяващи наркотични вещества, първичната превенция се определя като всяка интервенция, предназначена за целите на недопускане на злоупотреба от деца, преди тя да се появи.

Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с дроги, е най-общо казано предотвратяването на риска от злоупотреба с дроги сред дадено население и оттук предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди за обществото. Често лансираната идея за „свободно от дроги общество" е много амбициозна, но малко реалистична.

 

Превенцията на психоактивни вещества е система от дейности, насочени към:

 

Основната дейност по темата в Столична РЗИ е свързана и с регионалната здравно – образователна програма „Превенция на зависимости и зависимо поведение сред младите хора в София“ - предоставяне на здравно образователни материали, изнасяне на презентации по темите свързани с наркотици и зависимости, организиране на конкурси, викторини и други мероприятия с цел превенция.

 

Какво могат да направят родителите:

                                     ВАШЕТО ДЕТЕ ГО ЗАСЛУЖАВА !

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.