Saturday, 29 January 2022, 04:02

Новини

          Относно: Разширена процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР) УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с писмо на Министерството на здравеопазването, относно проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Ви уведомявам за следното: Подписано е допълнит...

С ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г. Банковата сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите е: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 BIC на БНБ е BNBGBGSD ...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната. В допълнение към горецитираното, от всички общопрактикуващи лекари на територията на гр. София, следва да се предприемат следните допълнителни мерки: целия текст ...

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, В Столична РЗИ се получи писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., в което се цитира, че през последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната с триваксина морбили-паротит-рубеола не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95 % имунизационен обхват (през 2018 г. постигнатият обхват на 13-месечна възраст е 92,9%, през 2017 г. – 93,8%, през 2016 г. – 92,1%; на 12 годишна възраст обхватът е 84,4% през 2018 г., 91,6% през 2017 г., 88,3% през 2016 г.). целият текст ...