Friday, 03 February 2023, 06:46

Новини

Уважаеми колеги, Информирам Ви, че на 18.05.2021 г. до всички общопрактикуващи лекари е изпратена по е-поща ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ ЗА COVID 19 НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ /ОПЛ/. В случай, че не сте получили e-mail, следва в спешен порядък да подадете на e-mail: [email protected] актуален e-mail, три имена  и телефон за връзка с Вас, на който да предоставим отново ПРОЦЕДУРАТА. Използвам възможността да Ви напомня, че на същият e-mail следва да предостaвите списъци на трудноподвижни лица от пациентските Ви листи, които са изявили желание за имунизация срещу COV...

Уважаеми колеги, Във връзка със Заповед № РД-01-350/ 17.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам за създадената организация за разпределение и предоставяне на ваксини за COVID-19 на ОПЛ по приложената процедура: Процедура за разпределение и предоставяне на ваксини за COVID-19 на общопрактикуващи лекари (ОПЛ)  Заявление от ОПЛ за получаване на ваксини за COVID-19 от разпределителен център (РЦ) Образец на приемно-предавателен протокол за получаване на ваксина /СРЗИ-РЦ/ Образец на приемно-предавателен протокол за получаване на ваксина /РЦ-ОПЛ/ Списък на разпредели...

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до Столична РЗИ на електронен адрес: [email protected] за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна. Процедура за промени на данни и записи в НЗИС; Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.