Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до Столична РЗИ на електронен адрес: [email protected] за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС;

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);

Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);