четвъртък, 24 септември 2020, 11:58

2017-2 Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП - Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имотите, стопанисвани от СРЗИ