Административни услуги

Административни услуги, предоставяни от Столична РЗИ (Административен регистър)

Номер в регистъра на услугите Административна услуга     Заявление   Срок Такса
2 Предоставяне на достъп до обществена информация Заявление 14 дни Хартия А4 - 1 лист 0,01 лв.
Хартия А3 - 1 лист 0,02 лв.
Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. 0,02 лв.
Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. 0,04 лв.
CD диск 700 МВ - 1 бр. 0,26 лв.
DVD диск 4.7 МВ - 1 бр. 0,30 лв.
DVD диск 8,5 МВ - 1 бр. 0,67 лв.
USB флаш памет 4 GB - 1 бр. 3,46 лв.
USB флаш памет 8 GB - 1 бр. 5,72 лв.
USB флаш памет 16 GB - 1 бр. 7,93 лв.
USB флаш памет 32 GB - 1 бр. 9,47 лв.
Няма такса при предоставяне на информацията по електронен път.
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Заявление 7 дни Няма такса
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план Заявление 14 дни

55 лв.

 

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Заявление Веднага Заплаща се стойността на формулярите по цени, определени от Министерство на здравеопазването и вариращи в зависимост от партидата на формулярите.
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заявление за издаване на удостоверение

Уведомление за промяна

до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередоностите в определения срок или от изтичане на срока за отстраняването им 30 лв.
467 Издаване на международeн сертификат за имунизации Заявление 7 дни 33 лв.
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ Заявление до 5 дни 6 лв. - съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето
10 лв. - съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти 
558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Заявление След преминат курс и успешно издържан изпит 259 лв. на едно лице за участие в курс, изпит и издаване на удостоверение, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето /обн., ДВ, бр. 70/2004 г./
881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро и дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества   15 дни Няма такса
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение Заявление 7 дни Няма такса
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве Заявление 7 дни Няма такса
1089 Издаване на разрешение за пренасяне  на покойник/тленни останки/урна извън страната Заявление до 24 часа 20 лв.
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка Заявление веднага 3 лв.
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация Заявление не по-дълъг от 14 дни 63 лв.
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия Заявление 28 дни 200 лв. - при регистрация
100 лв. - при промяна на обстоятелствата
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици Заявление до 15 дни от подаване на заявлението 18 лв.
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Уведомление
Уведомление - транспортно средство

Уведомление за промяна

14 дни след извършване на проверката Няма такса
1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби Заявление 30 дни 125 лв.
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление 

Заявление промяна

Образец на книга

Съгласие

15 дни 100 лв.
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина Заявление 14 дни 123 лв.
1796 Издаване на сертификат за имунизационно състояние Заявление 7 дни 33 лв.
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект Заявление 14 дни 65 лв.
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Заявление 14 дни Няма такса
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Заявление 14 дни Няма такса
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация Заявление 14 дни 65 лв.
3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

Заявление

Декларация

10 дни 40 лв. 
7 лв. - измерване на постоянен/непостоянен шум за 1 точка.
Комплексни (вътрешни) административни услуги, предоставяни от Столична РЗИ
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци Заявлението се подава в съответната РИОСВ 14 дни 43 лв.
961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ  Заявление по чл. 81, ал. 1, т. 1
Заявление по чл. 81, ал. 2
14 дни Няма такса
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека Заявлението се подава в ИАЛ 14 дни 93 лв. - към Столична РЗИ
1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки Заявление за разрешение
Заявление за промяна
27 дни 134 лв. - към Столична РЗИ
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства Заявление  21 дни 33 лв.
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти за извършване на регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите Заявление за регистрация
Заявление за пререгистрация
10 дни  92.00 лв. – към Столична РЗИ

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.