На вниманието на пациентите с изтичащи решения на ТЕЛК

На вниманието на пациентите с изтичащи решения на ТЕЛК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изтичане срока на Вашето експертно решение на ТЕЛК, Ви уведомяваме, че ако желаете да се преосвидетелствате, е необходимо Вие или упълномощено от Вас лице да подадете заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК. Бланка на заявление-декларация е налична на адрес: https://srzi.bg/bg/rkme-i-telk.

Заедно със заявлението-декларация следва да представите и медицинска документация включваща:

  • Направление от личния/лекуващия Ви лекар (Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2 от ПУОРОМЕРКМЕ) (направлението се издава задължително в електронен вид, като на пациента се предоставя разпечатка в хартиен вид).
  • Копия от епикризи или етапни епикризи, получени след датата на издаване на последното Ви експертно решение на ТЕЛК (ако са налични);
  • Копия от медико-диагностични изследвания и консултации, извършени в рамките на последните 12 месеца преди представянето им за ТЕЛК (ако са налични);

В случай, че работите е необходимо да представите производствена характеристика, попълнена от Вашия работодател.

Заявлението-декларация, заедно с другите описани по-горе документи, можете да подадете по един от следните начини:

  • На място в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) при Столична РЗИ на адрес: гр. София 1504, ул. Димитър Греков № 2;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор, на адреса на РКМЕ посочен по-горе;
  • По електронен път, ако разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез ИСКМЕ/ ИБД, на адрес: https://ibd.mh.government.bg/account/login/.

Подаденото от Вас заявление-декларация, заедно с представените към него документи, ще бъдат изпратени в ТЕЛК.

ТЕЛК трябва да Ви уведоми с писмо дали ще се произнесе само по представената от Вас медицинска документация и за датата, на която това ще бъде направено. В случай, че е необходимо представяне на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК ще Ви уведоми за това обстоятелство.

Приемното време на РКМЕ при Столична РЗИ е от 8.30 до 17.00 ч. всеки работен ден, на посочения по-горе адрес.

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.