Sunday, 26 May 2024, 00:15

Новини

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ Столична РЗИ Ви уведомява, че след окомплектоване по надлежния ред на документите касаещи промени свързани с регистрация, пререгистрация и заличаване на ЛЗ и изпращането им към ИАМН, на посочения от вас в заявлението имейл, ще получавате входящият номер на преписката Ви в ИАМН. Във връзка с това, при подаване в заявлението е необходимо да бъде посочен четливо написан имейл за връзка с вас. ...

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026

Във връзка с получено писмо от ИАМН и заведено в деловодната система на СРЗИ с вх.№ 15-42/02.02.2024 г. и Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите: 1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина...

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 Във връзка с постъпило от Министерство на здравеопазването писмо с № 09-00-44/31.01.2024 г. и в изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над  65-годишна възраст, както и за осигуряване на достъп до здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, на основание чл. 45, ал. 13 и ал. 22 от Закона за здравното осигуряване, Ви инфор...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.