Wednesday, 05 October 2022, 09:48

Новини

В периoда 22.11-29.11.2019 г., във връзка с отбелязването на Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити и по случай 1-ви декември, Международен ден за борба с ХИВ/СПИН, Кабинетът за безплато консултиране и изследване за СПИН ще работи с удължено работно време до 16:00ч.

          Относно: Разширена процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР) УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с писмо на Министерството на здравеопазването, относно проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Ви уведомявам за следното: Подписано е допълнит...

С ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г. Банковата сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите е: BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 BIC на БНБ е BNBGBGSD ...