вторник, 22 октомври 2019, 03:55

Съобщение във връзка с нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Съобщение във връзка с нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

С ПМС № 88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Тарифата е обнародвана в Държавен вестник бр. 35 от 30.04.2019 г.

Банковата сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите е:

BG61 BNBG 9661 3100 1301 01

BIC на БНБ е BNBGBGSD