четвъртък, 21 ноември 2019, 13:07

Съобщение

Съобщение

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При констатирано завишаване на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми съгласно европейските стандарти и с цел намаляване риска за здравето на децата и подрастващите, моля да предприемете незабавно необходимите действия в рамките на Вашата компетентност, включващи:

пълен текст