Протоколи за допуснати и недопуснати кандидати за длъжности в общата и специализираната администрации

Протоколи за допуснати и недопуснати кандидати за длъжности в общата и специализираната администрации

За длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни и стопански дейности“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

За длъжността главен юрисконсулт в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

За длъжността главен инспектор в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здраве“, дирекция „Обществено здраве“

За длъжността главен инспектор в отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“, сектор „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

За длъжността инспектор в отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“, сектор „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“

За длъжността началник на отдел „Химични изследвания“, дирекция „Лабораторни изследвания“

За длъжността началник на отдел „Микробиологичен контрол и  физиологични изследвания“, дирекция „Лабораторни изследвания“

За длъжността младши експерт в отдел „Паразитология и ДДД“, дирекция „Надзор на заразните болести“