събота, 16 октомври 2021, 06:36

Протоколи за допуснати и недопуснати кандидати за длъжности в общата и специализираната администрации

Протоколи за допуснати и недопуснати кандидати за длъжности в общата и специализираната администрации

За длъжността инспектор в отдел „Превенция на зависимостите“, дирекция „Профилактика на болестите и превенция на здраве“

За длъжността главен експерт в отдел „Контрол на медицински дейности и аптеки“, дирекция „Медицински дейности“

За длъжността главен инспектор в отдел „Трудова медицина и здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“

За длъжността началник сектор „Противоепидемичен контрол“, отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“, дирекция „Надзор на заразните болести“

За длъжността младши експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

За длъжността главен експерт в отдел „Фактори на жизнената среда“, дирекция „Лабораторни изследвания“

За длъжността главен експерт в отдел „Фактори на жизнената среда“, дирекция „Лабораторни изследвания“

За длъжността инспектор в отдел „Здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“

За длъжността главен инспектор в отдел „Интегрирана профилактика“, дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

За длъжността инспектор в отдел „Епидемиология и контрол на заразните болести“ сектор „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“