петък, 15 февруари 2019, 22:44

Проект BG05M9OP001-1.015-0001 - „Специализация в здравеопазването“

Проект BG05M9OP001-1.015-0001 - „Специализация в здравеопазването“

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо изпълнявания проект BG05M9OP001-1.015-0001 - „Специализация в здравеопазването“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд Ви уведомявам за стартирала нова – трета по ред процедура по кандидатстване, отворена на 19.12.2018 г.

целия текст