Отчетна кампания 2021

Отчетна кампания 2021

В Н И М А Н И Е !

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2021

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения,

Наредба № 1/ 27. 02. 2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004г./:

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ДКЦ, МЦ, СМДЛ, МДЦ, ДЦ, следва да попълнят електронни формуляри за медико - статистически отчети  и да ги изпращат на e-mail: [email protected]

СМТЛ, лекарски практики за първична и специализирана медицинска помощ и лекари по дентална медицина следва да попълнят електронни формуляри за медико - статистически отчети и да ги изпращат на e-mail: [email protected]

Отчетът за легловия фонд и медицинския персонал също е в електронна форма, който се попълва от всички СМТЛ, ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ.

Електронните формуляри могат да бъдат изтеглени от сайта на СРЗИ, както и PDF форматите от раздел Лечебни заведения, подраздел ЛЗ за извънболнична помощ на следния адрес: https://srzi.bg/bg/lz-za-izvanbolnichna-pomosht

 

Ако нямате възможност да изпратите електронно отчетните форми същите могат да бъдат изтеглени  в PDF формат и да бъдат предадени в Столична РЗИ, ул. Враня № 20,  ет. 4,  стая 412 и стая 415.

 

На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността  им през 2021 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето и във връзка с чл. 13, т. 3 от Наредба 1.

! Краен срок за предаване на отчетите - 25.02.2022г. след този срок отчетите няма да бъдат приемани.