сряда, 23 януари 2019, 09:54

Отчетна кампания 2018

Отчетна кампания 2018

В Н И М А Н И Е !

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения,

Наредба № 1/ 27. 02. 2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004 г./:

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ СЕ ПРЕДАВАТ В СТОЛИЧНА РЗИ, УЛ. “ВРАНЯ” № 20

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ И ЛЕГЛОВИЯ ФОНД СЕ ПОПЪЛВА ОТ ВСИЧКИ СМТЛ, ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ. ПОПЪЛНЕНИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР НА ОТЧЕТА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

ІV ет.  стая 412 за СМТЛ, ДКЦ, МЦ, СМДЛ, МДЦ,  стая 411 за ДЦ, лекарски практики за първична и специализирана медицинска помощ и за лекари по дентална медицина.

На лечебните заведения непредставили медико-статистическа информация за дейността  им през 2018 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето и във връзка с чл. 13, т. 3 от Наредба 1.

Отчетните форми за могат да бъдат изтеглени от сайта на СРЗИ раздел лечебни заведения за  извънболнична помощ.