На вниманието на гражданите на град София

На вниманието на гражданите на град София

СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ НАСТЪПИ!!!

През рано настъпилия епидемичен за развитието на кърлежи сезон на 2018 г. м. ІІ – м.ІХ за територията на гр. София, когато са налице подходящите за развитието на кърлежи условия – висока влажност, висок тревостой и богата растителност, както и източници на кръв ( животни- кучета, котки, овце, кози или хора) нормално се завишава числеността от пасищни кърлежи от род.Ixodes, а оттам и увеличение на броя на сигналите за ухапани от кърлежи хора и животни. Те паразитират върху много групи гръбначни животни - /земноводни, влечуги, птици и бозайници/, при което причинителите на заболявания могат да се предават от поколение на поколение / трансовариално/ и от една фаза на развитие на друга – от ларва на нимфа или от нимфа на имаго / трансфазално/. Това ги прави не само преносители, но и резервоари на инфекциите. Освен това в тялото на гладните кърлежи причинителите на заболявания преживяват продължително време и запазват вирулентността си.

От началото на 2018 г. до момента за територията на София в СРЗИ са регистрирани 6 случая на Лаймска болест, като няма регистрирани случаи на други кърлежово преносими заболявания вкл. Марсилска треска.

Дипляна "Кърлежи - как да се пазим"

Масовите ДД обработки в София се възлагат от СО и се извършват от 3 специализирани за тази дейност фирми. За сезона мероприятията са планувани, както следва: за двукратни обработки срещу кърлежи и гризачи, трикратни срещу комари и еднократни срещу бълхи на около 22 000 дка тревни площи общинска собственост в паркове и градини, транспортни алеи, междублоковите пространства с детски площадки, гробищни паркове и др. рискови за гражданите места.

Цялата подлежаща на обработки територия, подадена от районните еколози и дирекция “Зелена система “ към СО е разпределена на 6 зони. Изготвен е план график за изпълнение от определените фирми изпълнители на ДД мероприятията публикуван на електронният сайт на СО. Обработките стартираха в началотно на м април 2018г. До края на месеца са извършени мероприятия срещу кърлежи предимно в парковете и големите градини, а в момента продължават и в междублоковите пространства.

От началото на обработките експерти на Столична РЗИ са извършили 31 проверки, с цел проследяване, както изпълнението на самите мероприятия така и ефктивността от тях. По метода на белия флаг след дезакаризация са извършени проверки в паркове, като : Борисова градина, Южен парк, Западен парк и Северен парк. Отчита се много добра ефективност – в голяма част от посочените райони след обработката не са уловени кърлежи, а на някои места има уловени единични екземпляри, предимно в лесопарковата част на зелените площи.

Разпоредени са допълнителни обработки срещу кърлежи след 20 дни на местата, където има уловени кърлежи или подадени сигнали от граждани към еколозите на съответните райони.

С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ ВЕРОЯТНОСТТА ХОРАТА ДА БЪДАТ УХАПАНИ ОТ КЪРЛЕЖИ ПРИ РАЗХОДКИ В ПАРКОВЕТЕ И ГРАДИНИТЕ НА ГР. СОФИЯ ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

1. Да се избягва посещаването на райони с гъста растителност и висока влажност през месеците април, май и началото на юни. За почивка сред природата да се използват отъпкани и лишени от буйна растителност места.

2. Да се носи подходящо затворено облекло – добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на полазилите кърлежи.

3. Използване на репеленти / вещества, които отблъскват кръвосмучещите членестоноги/ за кожата и опръскване на дрехите.

4. Ежедневен оглед за впити кърлежи след разходка или работа в градината, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото.

Наред с гореизброените мерки препоръчваме и редица нехимични мерки за намаляване числеността на кърлежите в населените места като:

1. Редовно окосяване на тревните площи и бурените, които впоследствие се изгарят или извозват. По този начин се създават условия за изсушаване на биотопите /т.е. създават се неблагоприятни условия за развитие на кърлежите/ ;

- разрушаване на условията за пребиваване на гостоприемниците /гризачи, птици и др./

- изразходват се по-малки количества препарати, с които се провежда дезакаризацията.

2. Подкастряне на храсти, премахване и почистване на разхвърляни клони, дъски, дървета и други, при което се разрушават гнездата и намалява възможността за изграждане на нови гнезда на гризачи, птици , влечуги и др.

3. Премахване на птичите гнезда в и около местата, където е установено наличие на кърлежи, дървеници и др.

4. Редовно преглеждане и обезкърлежаване на домашни животни / където има такива/.

5. Често почистване и обработване с акарициди на колибките и леговищата на кучета и др. домашни животни.

6. Спазване на лична хигиена при обезпаразитяване на хора и животни.

7. Разхождане на домашните кучета с каишка само на определени за целта места.

8. Контролиране на кучешките популации.

Не на последно място наред с всички дотук изброени мероприятия се провеждат и изтребителни мероприятия като:

Дезакаризация на домашни и селскостопански животни:

- Редовно снемане на кърлежите от домашните животни след връщането им от паша по подходящ начин задължително с ръкавици. Събраните кърлежи се поставят в нафта или алкохол – не се изхвърлят, докато са живи и не се размачкват.

- Обработка на домашните животни с акарициди / опръскване, къпане/.

Акарицидите, които се препоръчват за прилагане върху животни, трябва да са разрешени от Министерство на земеделието и горите.

Дезакаризация в помещения: Извършва се при наличие в помещенията на кучешки кърлеж – R.sanguineus. Следва да се обърне внимание на стени, подове, килими и мокети, в цепнатини и пукнатини, рамки на врати и прозорци. Особено важно е пълното обхващане на обектите, включително пукнатини, цепнатини и скривалища, където кърлежите се крият.

- Обработките се провеждат само с препарати, разрешени от Министерство на здравеопазването.

Дезакаризация на открити площи:

- Обработките се извършват главно чрез опръскване. За предпочитане са пиретроидните средства, които по-бързо се разграждат и по-слабо замърсяват околната среда.

- Преди обработките се установяват биотопите на кърлежи, които подлежат на дезакаризация.

- При провеждането на дезакаризация се проследява ефективността от обработките /отчитане числеността на кърлежите преди и след обработката/.

  1. При откриване на запит в тялото на човек кърлеж препоръчваме незабавно да се потърси медицинска помощ, кърлежът да бъде своевременно отстранен.
  2. След отстраняване на кърлежа, препоръчваме лицето да следи мястото на ухапване. При наличие на симптоми на мястото на ухапване или данни за инфекция незабавно да потърси личния лекар и съобщи датата на ухапването.

В Столична РЗИ - отдел “Паразитология” се извършват консултации на пациенти и граждани по отношение видовото определяне на свалени кърлежи, както и по отношение мероприятията по дезакаризация, дератизация и дезинсекция извършвани от специализирани за това фирми, регистрирани в МЗ за територията на гр. София.

СТОЛИЧНА РЗИ уведомява всички заинтересовани лица относно мероприятията по ДДД, че дейностите по провеждането на обработки срещу насекоми (дезинсекция- Д), кърлежи (дезакаризация- Д) и гризачи( дератизация- Д), имащи отношение към здравето на хората, са регламентирани с Наредба № 1/ 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД), обн. ДВ. бр. 7/2018 г.
Мероприятията по ДДД се извършват от регистрирани в Министерство на здравеопазването за този вид дейност специализирани фирми, срещу заплащане.
Заплащането на проведените обработки по ДДД в обектите с обществено предназначение и прилежащите им площи се извършва от стопанисващите ги организации, а в сградния фонд – от живущите в сградата.
Информация за регистрираните фирми, извършващи обработки по ДДД, можете да намерите в електронният сайт на министерство на здравеопазването , раздел - Регистри , публична база данни на физически и юридически лица извършващи обработки срещу насекоми и гризачи (дезинсекции и дератизации).