четвъртък, 21 ноември 2019, 14:01

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уведомително писмо за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 04.10.2019 г. за имунизациите в Република България , обнародвана в ДВ бр. 78 от 04.10.2019 г.